Tech­nische vragen Coali­tie­ak­koord


Indiendatum: 26 jun. 2023

Vragen

1) Er staat: ‘Als de doelen niet gehaald dreigen te worden, dan zijn al onze beschikbare instrumenten bespreekbaar.’ Om welke instrumenten gaat het dan?

2) Er staat: ‘Met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere bouwpartners gaan we in gesprek over de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals: dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, asielzoekers, statushouders en ex-gedetineerden. We zetten onze wettelijke instrumenten in als resultaten uitblijven.' Welke wettelijke instrumenten zijn dat?

3) Er wordt ingezet op nul verkeersslachtoffers. Wordt ook ingezet op vermindering van het aantal dierlijke verkeersslachtoffers? Zo ja hoe?

4) Er staat: 'We willen een economie die een bijdrage levert aan de brede welvaart voor alle Zuid-Hollanders.' Kan dit op hoofdlijnen nader worden toegelicht en welke instrumenten zijn hiervoor beschikbaar?

5) Er staat: ‘We onderschrijven het economisch belang van de (glas)tuinbouw met onder andere sier-, bollenteelt en boomkwekerijen en blijven actief participeren in en de samenwerking bevorderen van de regionale Greenports.’ Hoe gaat dit samenvallen met een gezonde en veilige leefomgeving, gezien het vele huidige gifgebruik in de sector en de effecten daarvan op omwonenden en de bodem- en waterkwaliteit?

6) Er staat dat de natuurdoelen onder andere worden behaald door inkomsten uit toerisme of zorgactiviteiten. Welke mogelijkheden zijn hiervoor? Kan dit nader worden toegelicht?

7) Er is een opgave voor het realiseren van extra bos in Zuid-Holland. We hebben even niet scherp om hoeveel extra bos het gaat. Kan dit worden toegelicht? En zijn er al plannen waar het komt en wanneer?

8) Er staat dat er wordt geïnvesteerd in wildopvang. Daar zijn we heel blij mee! Maar om welk jaarlijks bedrag gaat het en is dit structureel?

9) Er staat dat het college wil dat de FBE beter gaat functioneren en dat hierover het gesprek met hen wordt aangegaan. Wat gaat er nu niet goed?

10) Er staat: ‘Er blijft voldoende ruimte in onze provincie voorhanden als waarborging voor de land- en tuinbouw als economische sector en de voedselzekerheid. Dat is een land- en tuinbouw met minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Een landbouw die sterker verweven is met natuur en met aandacht voor dierenwelzijn. En een internationaal concurrerende land- en tuinbouw, waar boeren een gezond verdienmodel hebben.’ Hoe valt een gezonde leefomgeving, gezonde bodem, gezonde lucht en gezond water te rijmen met een internationaal concurrerende land- en tuinbouw’? Kan dit nader worden toegelicht?

11) Er wordt bij innovatie ook ingezet op verbetering dierenwelzijn. Is daarbij ook de inzet op het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag van productiedieren? En op de systemen aanpassen aan het natuurlijk gedrag van het dier in plaats van andersom?

12) Er staat: ‘We beschermen inwoners tegen negatieve invloeden en verminderen deze waar mogelijk, zoals luchtvervuiling, bodemverontreiniging, veiligheidsrisico’s, geluidsoverlast, nestgeluid, wateroverlast en hittestress.’ Wordt de bescherming van inwoners tegen landbouwgif ook hierin meegenomen? Zo nee, waarom niet?

13) Er wordt geïnvesteerd in infra en recreatiemogelijkheden. Wordt er ook geïnvesteerd in ruiterroutes (Die worden namelijk niet benoemd)?

14) Wat wordt er verstaan onder ‘duurzaam toerisme’?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Interessant voor jou

Technische vragen Zuid-Hollands Programma Landelijk gebied toetsbaar voorontwerp

Lees verder

Schriftelijke vragen Coalitieakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer