Schrif­te­lijke vragen gunstige staat van instand­houding haas, konijn en wilde eend


Indiendatum: 18 apr. 2022

Vragen

  1. Kent u het bericht ‘Minister Van der Wal: geen jacht op konijn en beperkingen jacht op haas’[1]?
  2. Deelt u de uitkomst van de Wageningen Environmental Research[2] en SOVON dat alle vijf de soorten van de wildlijst (fazant, houtduif, haas, konijn en wilde eend) landelijk gezien in een ongunstige staat van instandhouding verkeren? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan om uw wettelijke taak om deze soorten in Zuid-Holland weer in gunstige staat van instandhouding te brengen? Met andere woorden welke actie gaat u hierop ondernemen?
  3. Bent u bereid om nader onderzoek in Zuid-Holland te plegen om gerichte verbetermaatregelen te treffen om een gunstige staat van instandhouding in onze provincie te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
  4. In de toelichting van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland staat dat Provinciale Staten alleen een vrijstelling (zoals bedoeld in artikel 5.2) verlenen wanneer sprake is van substantiële schade. Pas als een diersoort naar verwachting meer dan € 10.000 schade per jaar in Zuid-Holland zal gaan veroorzaken in het geval er geen bestrijding of beheer plaatsvindt, wordt een vrijstelling verleend. Voor de overige diersoorten kan bij het lokaal optreden van schade incidenteel door Gedeputeerde Staten een ontheffing worden verleend. Kunt u onderbouwd met schadecijfers aangeven of hiervan sprake is voor alle vermelde dieren op de huidige vrijstellingslijst?
  5. Uit het jaarverslag van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland 2020 blijkt dat er in 2020 meer dan 15.000 konijnen en bijna 10.000 hazen zijn doodgeschoten. Bent u in het belang van een gunstige staat van instandhouding bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de gedode aantallen konijnen en hazen te verminderen? Zo nee, waarom niet?
  6. Ook blijkt uit het jaarverslag 2020 van de FBE van Zuid-Holland dat de aantallen wilde eend zorgwekkend achteruitgaan (pagina 20). Welke maatregelen bent u van plan te nemen om de gunstige instandhouding van de wilde eend te herstellen?
  7. Tevens blijkt uit het jaarverslag 2020 van de FBE Zuid-Holland dat de aantallen zilvermeeuw zorgwekkend achteruitgaan (pagina 30). Welke maatregelen bent u van plan te nemen om de gunstige instandhouding van zilvermeeuw te herstellen?
  8. De gunstige staat van instandhouding van haas en konijn is niet geborgd. Bent u bereid om de haas en konijn van de vrijstellingslijst te halen? Zo nee, waarom niet?
  9. Kunt u ons periodiek en actueel op de hoogte houden van de uitkomsten van de overleggen tussen overheid en provincies over de te nemen vervolgstappen, zoals aangegeven is in het bericht van 14 april jl. van de Rijksoverheid?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren Zuid-Holland

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/14/minister-van-der-wal-geen-jacht-op-konijn-en-beperkingen-jacht-op-haas
[2] https://www.wur.nl/nl/show/Rapport-Staat-van-instandhouding-haas-en-konijn.htm

Indiendatum: 18 apr. 2022
Antwoorddatum: 8 jun. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Faunabeheerplan meeuwen 2022-2027

Lees verder

Schriftelijke vragen provinciale eisen ruimtelijke kwaliteit Ruimte voor Ruimte project Groene Hof Pijnacker

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer