Schrif­te­lijke vragen honing­bij­kasten nabij Biesbosch


Indiendatum: 2 nov. 2021

Toelichting

In de beantwoording van minister Schouten op de vragen van tweede kamerlid Frank Wassenberg van de PvdD wordt het volgende vermeld[1]: ‘Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij behartigt de belangen van zowel de Nederlandse natuur als ook de imkerij door het opstellen van wet- en regelgeving en het stimuleren van de omstandigheden en overleg tussen betrokken partijen. Mocht regulering noodzakelijk zijn, dan zijn de betreffende terreinbeherende organisaties, provincies en gemeenten daarvoor verantwoordelijk. Binnen de Biesbosch gelden de richtlijnen zoals door Staatsbosbeheer voorgeschreven. Plaatsing van honingbijenkasten buiten de grenzen van het natuurgebied valt onder de verantwoordelijkheid van de provincies en gemeenten. Gemeenten kunnen in gemeentelijke algemene plaatselijke verordeningen (APV’s) richtlijnen opnemen, zodat per gebied kan worden bezien welke aanpak het beste is.’

In een brief van gedeputeerde Potjer D.D. 29 JULI 2021 wordt het volgende aangegeven: ‘De provincie Zuid-Holland gaat met betrokken partijen (zoals provincie Noord-Brabant, omgevingsdiensten, terreinbeheerders (waaronder Staatsbosbeheer), gemeenten, Nederlandse Bijenhoudersvereniging, EIS/Naturalis) werken aan de ontwikkeling van een gezamenlijk handelingsperspectief voor dit complexe probleem, bij voorkeur vóór het bloeiseizoen 2022. De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport worden hierbij nadrukkelijk meegenomen.’[2]

Naar aanleiding van de toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

 1. Kent u het bericht ‘Onderzoekers waarschuwen: ‘Zet geen honderden bijenkasten in de Biesbosch, de wilde bij overleeft dat niet’’?[3]
 2. Deelt u de conclusie van de onderzoekers van het EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis[4] dat honingbijen om voedsel concurreren met wilde bestuivende insecten, en dat daarom zelfs een kleine hoeveelheid honingbijkasten beschermde wilde bestuivende insecten, zoals bijen, kunnen verdringen? Zo nee, waarom niet en op welk onderzoek baseert u zich?
 3. Deelt u het inzicht dat er beleid moet worden opgesteld voor het plaatsen van honingbijkasten nabij Zuid-Hollandse Natura 2000-gebieden en nabij Zuid-Hollandse natuurgebieden, waar zich beschermde bestuivende en nectarbehoevende insecten bevinden, omdat de natuur niet verder mag verslechteren – met graag een afzonderlijke reactie voor Natura 2000-gebieden, respectievelijk natuurgebieden? Zo nee, waarom niet?
 4. De provincie heeft een taakstelling tot het verbeteren van de natuur en de biodiversiteit. Hoe verhoudt zich het ontbreken van beleid omtrent het plaatsen van honingbijkasten tot het doel van de Nationale Bijenstrategie om in 2030 weer populaties van bijen en andere bestuivers te hebben, die stabiel zijn en/of zich positief ontwikkelen?
 5. Kunt u aangeven hoeveel honingbijkasten nabij de Biesbosch zijn geplaatst? Kunt u hierbij ook aangeven of deze imkerijen in Nederland, dan wel het buitenland zijn gevestigd en of de honing nationaal of internationaal zal worden verkocht?
 6. Welke mogelijkheden ziet u om de 2047 getelde bijenkasten net buiten het Biesboschgebied, veelal op agrarische grond, in te perken?
 7. Kunt u aangeven wat de inkomsten voor de boeren zijn van deze bijenkasten? Of mogelijk een indicatie geven daarvan.
 8. Wordt de plaatsing van bijenkasten op agrarische gronden aangemerkt als agrarisch natuurbeheer? Zo ja, kunt u dit toelichten?
 9. Is het mogelijk dat op provinciale gronden in de regio van de Biesbosch aan agrarische ondernemers grond wordt verpacht, waarop honingbijkasten staan? Zo ja, kunt u aangeven of en waar dit voorkomt?
 10. Deelt u het inzicht dat honingbijkasten ook een vorm van ongebonden (intensieve) veeteelt zijn en dat bij afwezigheid van beleid bijen gratis gevoed worden in natuurgebieden? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u bereid het Rijk op te roepen om een landelijk kastenregistratiesysteem in het leven te roepen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
 12. Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van een gezamenlijk handelingsperspectief voor dit complexe probleem t.a.v. de honingbijen (brief nr. PZH-2021-272045026)? En wanneer wordt verwacht dat dit handelingsperspectief klaar is? Kunnen PS dit dan ontvangen? Zo nee, waarom niet?
 13. Wat zijn tot nu toe de uitkomsten van het overleg tussen de provincie Noord-Brabant, omgevingsdiensten, SBB, gemeenten Nederlandse Bijenvereniging en EIS Naturalis? Welke afspraken zijn gemaakt?
 14. Zijn een Passende beoordeling en een Wnb-vergunning nodig voor het plaatsen van honingbijkasten nabij Natura 2000-gebieden, gezien significante negatieve effecten op wilde beschermde bijen niet zijn uit te sluiten? Zo nee, waarom niet?
 15. Heeft een passende beoordeling plaats gevonden en is er een Wnb-vergunning voor het plaatsen van honingbijkasten nabij de Biesbosch, indien deze wettelijk vereist zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de uitkomsten?
 16. Bent u bereid tot het instellen van een bufferzone voor het plaatsen van honingbijkasten rondom Natura 2000-gebied de Biesbosch en rondom natuurgebieden waar beschermde bestuivende en nectarbehoevende insecten aanwezig zijn, graag uitgesplitst naar Natura 2000-gebieden en natuurgebieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer zult u dit instellen?
 17. Deelt u het inzicht dat het plaatsen van honingbijkasten nabij natuurgebieden kan bijdragen aan het vermeerderen van invasieve exoten, zoals de reuzenbalsemien, hetgeen weer van invloed kan zijn op inheemse flora en fauna en de instandhoudingsdoelen, omdat imkers gebruik maken van de late bloei van de balsemien in de zomer? Zo nee, waarom niet en op welk onderzoek baseert u zich?
 18. Bent u bereid om onderzoek te initiëren naar de invloed van honingbijen op de vermeerdering van invasieve exoten en de invloed van deze exoten op de instandhoudingsdoelen, indien er nog geen Nederlands onderzoek naar is gedaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]https://www.tweedekamer.nl/kam...
[2]https://staten.zuidholland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Klimaat_Natuur_en_Milieu_KNM/2021/Agenda_KNM_15_september_2021/Opening_procedurevergadering/Ingekomen_stukken/Stuknr_783253442.org
[3]https://www.ad.nl/rivierenland/onderzoekers-waarschuwen-zet-geen-honderden-bijenkasten-in-de-biesbosch-de-wilde-bij-overleeft-dat-niet~af9ce93f/
[4]https://www.eis-nederland.nl/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=850&language=nl-NL&PortalId=4&TabId=563

Indiendatum: 2 nov. 2021
Antwoorddatum: 30 nov. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Begroting 2022

Lees verder

Technische vragen 2e set Begroting 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer