Tech­nische vragen Begroting 2022


Indiendatum: 27 okt. 2021

Technische vragen

 1. Op pag.36 staat: ‘We vinden het daarom belangrijk dat inwoners zich vertegenwoordigd weten en ruimte hebben voor participatie (zowel digitaal als fysiek).’…. en 'Onze inwoners, organisaties en bedrijfsleven vroegtijdig te betrekken bij besluitvorming en open te staan voor initiatieven vanuit de samenleving’ Heeft de provincie actief mensen uitgenodigd en participatie laten plaatsvinden met Zuid-Hollandse inwoners (geen bedrijven, gemeenteraden e.d.) inzake de plannen voor Warmtelinq (Pag.71 en 78)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze is dit uitgevoerd en wat was daarvan de uitkomst?
 2. Pag.36 onderaan: wat wordt bedoeld met de ‘schaduwkanten van participatie’?
 3. Pag.38 3e alinea: Is er al gebruik gemaakt van middelen voor warme sanering van de varkenshouderij en zo ja hoeveel bedrijven hebben zich hiervoor aangemeld?
 4. Pag.40: Er staat: ‘De corona pandemie betekent dat we met nieuwe vraagstukken te maken hebben waar zowel kansen als bedreigingen uit voortkomen’. Welke nieuwe vraagstukken worden hier bedoeld?
 5. Pag.50: Beheer en onderhoud van infrastructuur duurzaam op orde is een apart beleidsdoel. Waarom is dit wel opgenomen voor vervoer, maar bijvoorbeeld niet voor natuur en recreatie?
 6. Pag.71: Er staat: ‘In 2023 volgt daarnaast een bijdrage vanuit de gemeente Rotterdam ad € 15,3 mln.’ Gaat dit nog wel door nu Rotterdam uit het Warmtebedrijf is gestapt?
 7. Pag.82 onderaan: Wordt er ook ingezet op ecotoerisme en zo nee, waarom niet?
 8. Pag.96 2e alinea: De egel is één van de 40 icoonsoorten. Kan worden uitgelegd waarom de egel als icoonsoort op de vrijstellingslijst van Zuid-Holland staat, waardoor deze icoonsoort minder bescherming geniet?
 9. Pag.97: Er staat dat het project Waste to Chemicals door omstandigheden nog niet van start is gegaan en inmiddels bekend is dat het project een andere invulling gaat krijgen. Welke omstandigheden hebben ertoe geleid dat het project nog niet van start is gegaan en kan helder worden aangegeven welke andere invulling het project nu krijgt?
 10. Pag.97: Er staat: ‘We investeren in de realisatie van het Natuurnetwerk Zuid-Holland (NNN), een netwerk van natuurgebieden die onderling met elkaar verbonden zijn: NNN; Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke, de verspreid liggende overige gebieden en ecologische verbindingen tussen de natuurgebieden.’ Kan inzichtelijk worden gemaakt via beeldmateriaal hoe de verschillende natuurgebieden in Zuid-Holland met elkaar zijn verbonden? Het lijkt nog zo versnipperd….
 11. Pag.97: Er staat: ‘We willen hoge natuurwaarden behalen in het al gerealiseerde Natuurnetwerk Zuid-Holland. Dat doen we via beheersubsidies en door de samenwerking en kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen en natuurbeheerders te faciliteren.’ Hoe wordt de samenwerking en kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen en natuurbeheerders vorm gegeven en om welke kennisinstellingen gaat het dan?
 12. Pag.97: Er staat: ‘We investeren in de realisatie van de Natura 2000 doelen; naast huidige natuurwaarden behouden en beschermen, investeren we ook in leefgebieden vergroten en verbeteren.’ Wanneer wordt bekend hoe de natuur in Zuid-Holland er momenteel voor staat? Dat is voor ons nog steeds onduidelijk, omdat de monitoringgegevens nog niet bekend zijn.
 13. Pag.97. Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. het project Buijtenland van Rhoon (600 ha nieuwe natuur en recreatie)? Zijn de gestelde doelen al gerealiseerd en zo nee, wat moet er nog gebeuren om de doelen gerealiseerd te krijgen? En zijn de onderstaande door PS in 2016 gestelde voorwaarden gerealiseerd?
  - Iedereen die een fysieke bijdrage wil leveren aan het realiseren van de doelen moet zich vanaf het begin kunnen aansluiten bij de gebiedscoöperatie.
  - De gemeente te verzoeken niet terug te bestemmen naar agrarische doeleinden en het huidige bestemmingsplan pas te herzien op het moment dat de beoogde PKB-doelen en de bijbehorende inrichtings- en beheermaatregelen duidelijk zijn en planologisch verankerd moeten worden.
  - De natuur- en recreatiedoelen moeten voldoende uitgewerkt en geborgd worden in maatregelen. Deze uitwerking moet plaatsvinden samen met natuur- en recreatiepartijen.
  Zo nee, wat moet er nog gebeuren?
 14. Pag.97: Er staat: ‘We werken aan datagedreven monitoring.’ Wanneer kunnen PS deze monitoringgegevens ontvangen?
 15. Pag.99: Er staat: ‘We vergroten de biodiversiteit in de steden, het agrarisch gebied en recreatiegebieden met het Actieplan Boerenlandvogels, de 40 icoonsoorten benadering en Bos- en bomenbeleid’ Waarom wordt er niet ingezet op het vergroten van de biodiversiteit in natuurgebieden? Of begrijpen wij dat verkeerd?
 16. Pag.99: Kan het ‘LIFE-programma All4Biodiversity’ wat nader worden toegelicht? En wat is de rol van de provincie hierin?
 17. Pag.100: Er staat: 'We voeren de Wet Natuurbescherming uit (via de omgevingsdiensten) door: •Vergunningverlening voor gebieds- en soortenbescherming en houtopstanden.' Waarom wordt als eerste de vergunningverlening (en daarmee ingrepen op natuurbescherming) genoemd en niet uitvoering van de Wet Natuurbescherming via bescherming van flora en fauna?
 18. Pag.101: Kan het kennisprogramma Zeespiegelstijging wat nader worden toegelicht?
 19. Pag.103: Waarom wordt er niet meer geïnvesteerd in bevorderen biodiversiteit (beleidsdoel 5.1.2) vanaf 2022?
 20. Pag.103: Waarvoor zijn de extra investeringen voor Faunabeheer (5.1.3) nodig en wordt dit bekostigd vanuit het budget dat bestemd is voor natuurbescherming? Zo nee, waar wordt dit dan uit bekostigd?
 21. Pag.104: Waardoor wordt de vertraging van het Buijtenland van Rhoon veroorzaakt?
 22. Pag.104: Er staat: ‘Voor 2022 nemen naar verwachting de lasten, als gevolg van bijgestelde activiteitenplannen, af met € 0,88 mln. In de periode 2023-2024 nemen de lasten naar verwachting in totaal € 1,65 mln af. In de periode 2025-2029 nemen de lasten naar verwachting in totaal € 4,87 mln toe.’ Hoe komt dit?
 23. Pag.104: Er staat: 'NNN Overige gebieden: € -7,6 mln (Najaarsnota 2021) Activiteiten uit 2022 schuiven door naar volgende jaren. Naar verwachting dalen daardoor de lasten in 2022 met € 7,63 mln.’ Waar komt dit door?
 24. Pag.105: Er staat: ‘In de Najaarsnota 2021 is gemeld dat activiteiten uit 2021 verschuiven naar 2022 waardoor de lasten worden gerealiseerd in latere jaren. Per saldo stijgen de begrote lasten in 2022 met € 0,15 mln. Dekking ten laste van eigen middelen.’ Waardoor wordt deze verschuiving veroorzaakt?
 25. Pag.105: Er staat: ‘In de najaarsnota 2021 is gemeld dat activiteiten met betrekking tot Deltaplan biodiversiteit en Soorten- en exotenbeleid verschuiven naar 2022 voor een bedrag van € 0,5 mln.’ Waardoor wordt deze verschuiving veroorzaakt?
 26. Pag.105: Er staat: ‘In de najaarsnota 2021 is gemeld dat activiteiten met betrekking tot het Verbeterplan boerenlandvogels verschuiven naar 2022 en latere jaren. Voor 2022 nemen de lasten met € 1,2 mln toe.’ Waardoor wordt deze verschuiving veroorzaakt?
 27. Pag.115: Kan de ‘groene cirkelfamilie’ nader worden uitgelegd?
 28. Pag.123: Wordt lichtvervuiling (vooral assimilatieverlichting vanuit kassen) ook meegenomen ter verbetering van de milieukwaliteit en gezondheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja op welke wijze wordt dit aangepakt?
 29. Pag.127: Kan ontwikkelpunt 3 van het ontwikkelprogramma gezond en veilig nader worden toegelicht?
 30. Pag.128: Waarom worden vakantiewoningen toegestaan in recreatiegebied Vlietland en hoe is dit tot stand gekomen? Zijn PS bij deze plannen betrokken geweest of zien wij iets over het hoofd?
 31. Pag.133: Waarom wordt de wettelijke taak ‘Vuurwerkcoördinator’ met bijbehorend budget overgeheveld van de DCMR (uitvoeringsorganisatie van de provincie) naar de provincie zelf?
 32. Pag.139: Worden de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van zoönosen meegenomen in het beleid Gezond en Veilig Zuid-Holland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Zuid-Holland

Indiendatum: 27 okt. 2021
Antwoorddatum: 2 nov. 2021

Klik hier en hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen uitbreiding veehouderijen bij natuurgebieden

Lees verder

Schriftelijke vragen honingbijkasten nabij Biesbosch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer