Schrif­te­lijke vragen Kadernota 2022-2025 en Voor­jaarsnota 2020


Indiendatum: 25 jun. 2021

Kadernota

 1. Kan er weer een afkortingenlijst worden toegevoegd aan de Kadernota?
 2. pag.6 Begrijpen we goed dat de 11,7 mln voor versterking natuuropgaves niet terug hoeven te vloeien naar het begrotingssaldo?
 3. pag.7 Er wordt gesteld dat de coronapandemie een verlammend effect heeft op de economie. Kan dit nader worden onderbouwd? We horen in de media namelijk berichten dat het meevalt en dat de werkloosheid juist weer gaat dalen.
 4. pag.7 Er wordt gesteld dat de pandemie een impuls geeft aan het debat over de houdbaarheid van het huidige economische systeem dat tegen haar ecologische grenzen aanloopt. Maar tegelijkertijd wil de provincie een economische groeiagenda Zuid-Holland realiseren, omdat de Zuid-Hollandse economische groei achterloopt bij andere regio’s. Is deze groeiagenda gericht op economische groei? Zo ja, hoe wordt voorkomen dat de ecologische grenzen worden overschreden?
 5. pag.8 Er wordt ingezet op groene waterstof. Kost de productie van groene waterstof niet ook heel veel energie en hoe duurzaam is het dan?
 6. pag.8 Kan nader worden toegelicht wat het ‘real life testing ground for trusworthy Artificial Intelligence’ gaat doen?
 7. pag.9 Wat houdt de propositie ‘Leven Lang Leren’ (LLO) precies in (niet iedereen is bereid om een leven lang te (kunnen) leren) en voor welke doelgroep is dit bestemd?
 8. pag.22 Wat is ‘bizzen’?
 9. pag.23 Wat is de MIT subsidieregeling?
 10. pag.23 Hoeveel geld is er beschikbaar voor de doelstelling circulaire economie?
 11. Wanneer wordt aan PS bekend gemaakt hoeveel middelen vanuit de provincie beschikbaar worden gesteld voor het Deltaplan biodiversiteit, wat is ondertekend door de provincie?
 12. pag.32 Wat is de inzet van Zuid-Holland m.b.t. het stimuleren van sociale woningbouw; waarvoor wordt de 5 mln ingezet?
 13. pag.32 Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit?
 14. pag.35 Welke bodemtaken vallen onder verantwoordelijkheid van de provincie en welke onder die van de gemeente?
 15. pag.50 We begrijpen nog niet goed waar de 76,8 mln euro vandaan komt die in 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve? Waardoor komt dit nu dat er zoveel begrotingsoverschotten zijn? En waarom gaat het naar de algemene reserve en niet naar bestemmingsreserves?

Voorjaarsnota

 1. pag.31 Wat is het programma van het Festival van de Toekomst? Blijft dat hetzelfde als in 2020?
 2. pag.36 Uitbreiding expertisecentra. In 2018 zijn 5 expertisecentra opgericht. Om welke vakontwikkeling gaat het hier?
 3. pag.37 Omgevingsbeleid. Er staat: ‘Deze maatregelen meten ook bijdragen aan het blijven vergroten van de beleidseffectiviteit.’ Om welke beleidseffectiviteit gaat het dan?
 4. pag.60 Ecologische verbindingszones. Hoe lang is er al sprake van een capaciteitstekort bij de realisatie van de ecologische verbindingen? Is er al een oplossing voor?
 5. pag.60 Ecologische verbindingszones. Wat houdt de herijking van de planning ecologische verbindingszones precies in?
 6. pag.60 (ook pag.63): Kan de situatie van de Leenherenpolder nader worden toegelicht?
 7. pag.61 Er staat: ‘De activiteiten no regret icoonsoortenzijn wel meerjarig verplicht alleen de verdeling bleek anders dan voorzien.’ Kan dit worden toegelicht?
 8. pag.62 (ook pag.63): Klimaatakkoord. Kan worden toegelicht waarom specifiek met Friesland een opdracht wordt verleend?
 9. pag.62 Waarom zijn de middelen voor de Groene cirkels niet aangewend?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: 25 jun. 2021
Antwoorddatum: 12 jul. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen rechterlijke uitspraak verbod landbouwgif nabij Natura 2000-gebieden

Lees verder

Schriftelijke vragen Verspillingsvrije week

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer