Schrif­te­lijke vragen Verspil­lings­vrije week


Indiendatum: 28 jun. 2021

Toelichting

De provincie Zuid-Holland zet zich in tegen voedselverspilling1 2. De stichting ‘Samen tegen voedselverspilling’ organiseert van 1-7 september de verspillingsvrije week3. Een aantal provincies neemt al hieraan deel.

Vragen

1) Is het college bereid deel te nemen aan de bovengenoemde verspillingsvrije week?

2) Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wordt hieraan inhoud gegeven?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

1. https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/2020/juni/2-juni/verkenning-voedselverspilling-zuid-holland/

2. https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/2021/maart/30-maart/voedselverspilling-resultaten-verkenning/

3. https://samentegenvoedselverspilling.nl/van-gemeente-tot-supermarkt-al-meer-dan-60-organisaties-bereiden-zich-voor-op-verspillingsvrije-week/

Indiendatum: 28 jun. 2021
Antwoorddatum: 13 jul. 2021

Klik hier voor de antwoorden.