Schrif­te­lijke vragen niet voldoen aan vergun­nings­voor­waarde meld­plicht vergas­singen ganzen


Indiendatum: 18 jan. 2022

Toelichting

Naar aanleiding van brief van GS met het kenmerk: PZH-2021-794784206 DOS-2018-0008466, d.d. 23 december 2021 over het handhavend optreden inzake vangacties ganzen, legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Hoeveel vang- en vergassingsacties zijn er onder de vorige opdracht ODH-2017-00035383 geldende van 20-04-2017 t/m 31-07-2020 uitgevoerd en hoe vaak is daar vooraf melding van gedaan, zoals voorgeschreven in de ontheffing? En hoeveel vang- en vergassingsacties zijn onder de huidige opdracht ODH-2021-00035081 uitgevoerd en hoe vaak is daar vooraf melding van gedaan?
  2. Op welke locaties heeft de vangactie plaats gevonden?
  3. Hoeveel ganzen en van welke soort zijn er vergast per vangactie en door welke organisatie? In geval dit vanwege de privacyregelgeving niet mag worden vermeld, worden wij graag vertrouwelijk hiervan op de hoogte gesteld.
  4. Bevonden zich onder de vergaste ganzen, ganzen met plastic merktekens, dan wel metalen merktekens? Zo ja, om hoeveel ganzen gaat het dan? Graag per soort merkteken uiteengezet. Zijn deze vergaste ganzen geregistreerd bij de betreffende organisaties?
  5. Om welke onregelmatigheden gaat het, waar in de betreffende brief over wordt gesproken?
  6. Sinds wanneer is het College op de hoogte van het niet melden van vergassingen van ganzen?
  7. Hoe komt het dat het College niet eerder op de hoogte was van het niet melden van de vergassingsacties en welke maatregelen gaat het college treffen om dit in de toekomst te voorkomen?
  8. Op welke wijze en hoe vaak wordt het College door de Omgevingsdiensten geïnformeerd over de ontheffingverlening van het doden van dieren en de toezicht en handhaving op die ontheffing- en vergunnings- en vrijstellingsverlening?
  9. In geval er proces-verbaal wordt opgemaakt tegen de organisatie die de vergassingen heeft uitgevoerd en dit leidt tot een veroordeling, gaat het College dan geen ontheffing meer verlenen aan deze organisatie? Zo nee, waarom niet?
  10. Hoe gaat het College ervoor zorgen dat deze misstanden in de toekomst niet meer plaatsvinden?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: 18 jan. 2022
Antwoorddatum: 16 mrt. 2022

Klik hier voor de antwoorden. En hier.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Stagnatie overdracht Waterschapswegen aan de gemeenten in de Krimpenerwaard

Lees verder

Schriftelijke vragen Vogelgriep in Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer