Schrif­te­lijke vragen Stagnatie over­dracht Water­schaps­wegen aan de gemeenten in de Krim­pe­ner­waard


Indiendatum: 11 jan. 2022

Toelichting vragensteller

De Krimpenerwaard kent van oudsher veel wegen die eigendom zijn van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Dit was oorspronkelijk praktisch vanwege de bestuurlijke versnippering van de Krimpenerwaard. Nu de Waard nog slechts twee gemeenten kent lijkt de tijd rijp om deze wegen over te dragen. HHSK ziet zichzelf niet als wegbeheerder en wil van deze taak af. Tijdens de bestuurlijke herindeling van de Krimpenerwaard zijn hier echter geen afspraken over gemaakt. De gemeente Krimpen aan den IJssel is bereid om de waterschapswegen over te nemen, maar de gemeente Krimpenerwaard niet. Dit leidt tot een patstelling. HHSK vindt het onpraktisch om slechts de waterschapswegen op het Krimpense grondgebied over te dragen. Bovendien zou dit voor de inwoners van gemeente Krimpenerwaard voor de wegenheffing een verhoging van circa 50% betekenen. De situatie dreigt nu ongewijzigd te blijven.

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde de volgende vragen:

1. Bent u met ons van mening dat wegbeheer een oneigenlijke taak is voor waterschappen?

2. Bent u bereid om met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard en het HHSK in overleg te treden om de impasse die is ontstaan in de overdracht van de waterschapswegen te doorbreken?

3. Bent u met ons van mening dat bij toekomstige gemeentelijke herindelingen het beheer van waterschapswegen onderdeel van de afspraken moet zijn?

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Willem Minderhout PvdA
Paulien van der Hoeven PvdA
Robert Klumpes Groen Links
Wim Bakx 50Plus
Lies van Aelst PS

Indiendatum: 11 jan. 2022
Antwoorddatum: 11 jan. 2022

1. Bent u met ons van mening dat wegbeheer een oneigenlijke taak is voor waterschappen?

Antwoord

GS hebben hier niet per se een mening over. Dit is een vraagstuk wat speelt tussen gemeenten en waterschappen. De rol van de provincie is op basis van de Wegenverkeerswet beperkt tot het goedkeuring verlenen van de eventuele overdracht van waterschapswegen naar gemeenten. In Zuid-Holland kunnen, om
doelmatigheidsredenen, waterschappen wegen beheren die in principe tot een gemeentelijk wegennet behoren. Denk bijvoorbeeld aan wegen die gesitueerd zijn op dijken en langs watergangen (in beheer bij een waterschap).

2. Bent u bereid om met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard en het HHSK in overleg te treden om de impasse die is ontstaan in de overdracht van de waterschapswegen te doorbreken?

Antwoord

In het verleden hebben GS al pogingen gedaan om hierin te faciliteren en zijn ook betrokken geweest bij het uitvoeren van onderzoek. Echter met onze hulp kwamen de gemeente en het waterschap er toen ook niet uit. GS verwachten niet dat door nu nogmaals in overleg te gaan de situatie zal veranderen.

3. Bent u met ons van mening dat bij toekomstige gemeentelijke herindelingen het beheer van waterschapswegen onderdeel van de afspraken moet zijn?

Antwoord

Nee, het beheer van waterschapswegen betreft een apart vraagstuk tussen gemeenten en waterschap. Een gemeentelijke herindeling is een vraagstuk van gemeenten onderling waarbij het waterschap geen directe rol heeft.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Zieke Iepen langs de N206

Lees verder

Schriftelijke vragen niet voldoen aan vergunningsvoorwaarde meldplicht vergassingen ganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer