Schrif­te­lijke vragen opschorten scha­de­be­strijding en jacht i.v.m. vogel­griep


Indiendatum: 18 nov. 2020

Toelichting

Er is (weer) vogelgriep aangetroffen, dit lijkt vrijwel jaarlijks te gebeuren. Vooral dichte populaties van dieren in de intensieve veehouderij blijken bijzonder vatbaar te zijn. Dieren in het wild zijn sterker, omdat hun genetische diversiteit veel breder is. Dieren in de overvolle stallen zijn zwak door slechte leefomstandigheden, doorfokken en chronische stress. De Veiligheidsregio Fryslãn roept op om “watervogels met rust te laten."[1] Dit om verspreiding van vogelgriep zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast kost het vogels, die ziek zijn energie om beter te worden. Het regelmatig opjagen van vogels verlengt daarmee aanwezigheid van vogelgriep in een wilde populatie. Niet alleen is de zoönose gevaarlijk voor dieren, maar het kan ook muteren en overgedragen worden op de mensen, wat risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengt. Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Delen GS de mening van de Partij voor de Dieren dat de vogelgriep een zoönose is, die niet alleen gevaarlijk is voor dieren, maar ook risicovol kan zijn als het overslaat op mensen?[2]
  2. Hoe groot schat u het gevaar ervan voor mensen in?
  3. Ook in Zuid-Holland is op meerdere plekken vogelgriep aangetroffen.[3] [4] Komt er vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Holland ook de oproep om “watervogels met rust” te laten?
  4. Er vindt actief beheer plaats tussen 1 november en 1 maart op ganzen, met het doel om ze te verstoren en te verjagen. Zijn GS voornemens om deze verstoring van ganzen gedurende de vogelgriep periode te verbieden?
  5. In deze periode van het jaar is het toegestaan om te jagen op onder meer de ‘vrij bejaagbare soorten’ (plezierjacht: wilde eend haas, konijn, fazant en houtduif), ganzen, zwarte kraai, kauw, vos, meerkoet en knobbelzwaan. Erkennen GS dat de verstoring door jagers in het veld en de luide knallen van de geweerschoten (water)vogels kunnen doen opvliegen, naar andere gebieden gaan en op die manier het vogelgriepvirus verder kunnen verspreiden?
  6. De plezierjacht periode loopt van 15 aug tot 31 januari. Ook op watervogels als de wilde eend. Weersomstandigheden hebben invloed op het virus. In de wintermaanden zijn de weersomstandigheden gunstiger voor het overleven van het virus in de omgeving.[5] Art. 3.22 Wet natuurbescherming geeft GS de bevoegdheid om de (plezier) jacht te sluiten zolang bijzondere weersomstandigheden dat vergen. Zijn GS voornemens om de (plezier) jacht tijdelijk te sluiten om verspreiding van het H5N8 virus te verminderen? Zo nee, waarom niet?
  7. Zijn GS voornemens niet alleen de plezierjacht (vrij bejaagbare soorten), maar ook gebruikmaking van provinciale vrijstellingen en ontheffingen gedurende de vogelgriep periode te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/wat-kun-jij-doen/vogelgriep-in-fryslân/

[2] https://www.nemokennislink.nl/publicaties/vijf-mutaties-maken-vogelgriep-gevaarlijk/

[3] https://www.ad.nl/binnenland/vogelgriep-houdt-huis-onder-wilde-vogels-te-bizar-voor-woorden~a31f6ac6/

[4] https://degouda.nl/vogelgriep-vastgesteld-in-capelle-aan-den-ijssel/

[5] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/28/landelijke-ophokplicht-per-29-april-2020-ingetrokken

Indiendatum: 18 nov. 2020
Antwoorddatum: 8 dec. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Programma Zuid-Hollands Groen 2021-2035

Lees verder

Schriftelijke vragen bos- en bomenbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer