Tech­nische vragen Programma Zuid-Hollands Groen 2021-2035


Indiendatum: 1 nov. 2020

vragen

 1. Pag 5 ‘Uitgangspunt is een solide financieel beleid waarbij structurele lasten gedekt worden met structurele middelen en incidentele lasten met incidentele middelen. Dit is nodig omdat er voor de lange termijn vraagstukken liggen over het dekken van structurele lasten met structurele baten en de ontwikkelingen van de indexering/inflatie. Dit geldt voor alle onderdelen van de begroting. In het coalitieakkoord is daarover afgesproken dat we structurele financiering zoeken voor langer lopende programma’s. De resultaten van deze zoektocht verwachten wij bij de voorjaars- en kadernota te kunnen verwerken.’ Waarom zijn structurele lasten niet eerder gedekt?
 2. Pag 6 1e alinea Voor welke ‘langer lopende programma’s’ die vallen onder Groen-beleid wordt structurele financiering gezocht?
 3. Pag 6 ‘Uit een eerste analyse voor de 1e begrotingswijziging is gebleken dat er voor het afgesproken beleid mogelijk onvoldoende balans is tussen de structurele en incidentele budgetten. Daarom gaat Gedeputeerde Staten het komende jaar een verdiepingsslag maken ten behoeve van deze vraagstukken.’ Worden de wettelijke taken voldoende structureel gedekt en kunnen we indexeringen voldoende opvangen? Hoe worden PS hierbij betrokken?
 4. Pag 9 laatste alinea Welke natuurgebieden worden nog niet structureel financieel ondersteund?
 5. Pag 9 ‘De volgende uitgangspunten worden aangehouden bij het structureel regelen van het beheer van gebieden: Beheer en onderhoud van natuurgebieden moeten structureel financieel geregeld zijn voordat nieuwe natuur wordt aangelegd.’ Waarom is dit niet eerder geregeld bij afspraken met het Rijk?
 6. Pag 9/10 ‘De provincie heeft geen operationele rol bij het beheer van recreatiegebieden. De provincie is wel op strategisch niveau verantwoordelijk voor het behoud en de realisatie van voldoende recreatiemogelijkheden.’ Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?
 7. Pag 10, 3e alinea Waardoor zijn de kosten van het natuurbeheer gestegen?
 8. Pag 11 ‘Omdat het stikstofdossier invloed heeft op meer beleidsonderwerpen, naast de ambitie van het versterken van de natuur, zijn de directe impulsmiddelen in de Begroting 2021 opgenomen in de eerste overkoepelende ambitie. Om deze reden maken deze middelen geen deel uit van de later beschreven beleidsproducten in dit PZG en het gesloten systeem groen. Wel voeren we in het kader van natuurmiddelen andere programma’s uit die bijdragen aan het terugdringen van de stikstofdepositie in de Zuid-Hollandse natuur.’ Welke programma’s zijn dit? Komt er geld vanuit de impulsmiddelen naar groen? Is er een indicatie te geven hoeveel?
 9. Pag 12 Gedeputeerde Staten zijn door PS per motie gevraagd om te verkennen welke financiële mogelijkheden de provincie heeft voor het bestendigen van het ‘Actieplan boerenlandvogels 2019-2027, en Provinciale Staten bij de vaststelling van de Begroting 2021 hierover te informeren. In het behandelvoorstel, dat separaat met de Begroting 2021 aan Provinciale Staten wordt gestuurd, wordt weergegeven wat Gedeputeerde Staten inmiddels hebben gedaan aan de uitvoering en hoeveel geld er nodig is om daarmee verder te gaan. GS zoeken nog naar financieringsmogelijkheden voor de voortzetting van het Actieplan Boerenlandvogels. We ontvangen dit graag voor de begrotingsbespreking. Gaat dat ook lukken?
 10. Pag 12 Bij de behandeling van de Begroting 2018 is motie 743 aangenomen met betrekking op meer ruiters in het groen. Hierbij wordt gekeken naar het verbeteren van de bestaande ruiterpaden (650 km) die soms onveilig zijn geworden en waarbij sprake is van achterstallig onderhoud. Wat is de huidige stand van zaken?
 11. Pag 12 Voor actieplan boerenlandvogels was 8 mln eenmalige uitgaven beschikbaar. Er is 3.1 mln uitgegeven. Is de overige 5 mln overgeheveld naar andere posten? We hebben het nog steeds niet helemaal helder….
 12. Pag 16 ‘In de groene reserves is budget ondergebracht waarvan het realiseren van het uitvoeringsresultaat is uitgesteld. Het is te vergelijken met een tijdelijke tussenrekening waar het budget is ondergebracht tot het resultaat is bereikt waartoe het budget beschikbaar is gesteld. Het betekent dat het budget in de groene reserve is toegedeeld en niet vrij inzetbaar is.’ Aan welke doelen/projecten wordt dit budget toegedeeld en welke bedragen zijn daaraan gekoppeld?
 13. Pag. 16 ‘Ten behoeve van de Begroting 2021 is onderzocht of kleinere reserves kunnen afgesloten, hierbij zullen in 2021 ook een aantal van de bovenstaande reserves worden opgeheven. De dekking van het beleid wordt in de exploitatie of in een andere reserve behouden.’ Hoe gaat dit precies plaatsvinden? Hoe worden PS hierbij betrokken? Zijn PS hiervoor budgetverantwoordelijk?
 14. Pag 17 Natuurcompensatie 259 mln in 2021. Waaraan gaat dit besteed worden?
 15. Pag 18 We zien graag een toelichting op de tabel.
 16. Pag 21 ‘Samen met onze netwerkpartners werken we aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving waarbij natuur en economie in balans zijn. Ons doel is dat Zuid-Holland uiterlijk in 2050 beschikt over een van de meest gevarieerde en aantrekkelijke leefomgevingen van Europa, waar wonen, werken en recreëren in harmonie zijn met natuur en landschap.’ Dit is een zeer ambitieus doel, zeker gezien de huidige situatie. Wat is de planning hiervoor?
 17. Pag 22 Er staat: ‘Daarom heeft de provincie Zuid-Holland de ambitie om deze opgave versneld te realiseren en zo in 2050 100% van de (inter)nationale natuurdoelen te behalen. Het is toch 2027?
 18. Pag 23 In 2019 zijn het bestemmingsplan, het peilbesluit en het inrichtingsplan vastgesteld. Hiermee is nu de formele basis gelegd voor de realisatiefase. Bij het plannen van de realisatiefase is echter door de Stuurgroep geconstateerd dat de oorspronkelijke planning, afronding van de realisatie in 2021, niet meer haalbaar is. Pas in 2026 gereed. Waarom zo erg vertraagd? Waar komt dit door?
 19. Pag 24 Als gevolg van de nieuwe afspraken loopt de (financiële) programmering door t/m 2026. Betreft dit hetzelfde bedrag en wat is dit bedrag?
 20. Pag 24 Voor Gouwe Wiericke is geconstateerd dat met name het gebiedsproces rondom het deelgebied Bodegraven Noord veel doorlooptijd vergt, zodat het halen van 2021 als opleveringsdatum niet haalbaar zal zijn. Provincie en stuurgroep hebben geconstateerd dat 2024 een realistische prognose is. Waar komt dit door?
 21. Pag 25 2e alinea Wat is de rede(zijn de redenen) voor gebrek aan inschrijving bij aanbesteding Buttervlietpolder? Op welke termijn komt er een nieuwe realisatiestrategie Buttervlietpolder?
 22. Pag 25 ‘Deze afspraken betreffen onder meer aanpassingen in de begrenzing van het NNN in het gebied. Door op enkele plekken wijzigingen in de begrenzing door te voeren (in – en uitdeuken) zijn NNN-gronden naar meer gunstiger posities uitgeruild. Hierbij zijn het aantal NNN-hectares per saldo gelijk gebleven. Door het in- en uitdeuken zijn de grondposities nu zo dat voornamelijk overheidspartijen en Natuurmonumenten eigenaar zijn binnen het nog te realiseren NNN.’ Wat zijn de kwalitatieve gevolgen van deze uitruil? Wat zijn dan precies die gunstige posities en voor wie? Voor boeren of voor de natuur?
 23. In welke Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland is nog visserij mogelijk (zowel beroeps- als overig)?
 24. Pag 27 Hoeveel van de totaal aan te leggen km ecologische verbindingen is nu gerealiseerd en wat is de planning voor de nog te realiseren Ecologische verbindingen?
 25. Pag 29 5e alinea Wanneer is duidelijk of de provinciale GSI’s voldoende invulling geven aan de landelijke GSI’s?
 26. Pag 29 Hoe staat het met de Leenherenpolder? Wanneer wordt dit ruimtelijk weer aangewezen als Natura 2000 gebied?
 27. Pag 29 Aan dit plan van aanpak wordt voor N2000 invulling gegeven door het uitvoeren van natuurdoelanalyses voor de 14 N2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen. Twee van deze gebieden dienen als pilot voor de methodiek-uitwerking voor de overige gebieden. De resultaten van de pilots worden najaar 2020 verwacht, die van de overige gebieden komen tranchegewijs tot en met voorjaar 2021. Om welke pilotgebieden gaat het en wanneer kunnen we de resultaten precies verwachten? Lukt het nog dit jaar voor de pilotgebieden?
 28. Pag 33 kan inzicht worden gegeven in de beschikbare financiële ruimte binnen het budget agrarisch natuurbeheer?
 29. Pag 34 wanneer kunnen we de 1e monitoringrapportage ontvangen?
 30. Pag 35 Wat is het verschil tussen het Verbeterplan Boerenlandvogels en het Actieplan Boerenlandvogels?
 31. Pag 35 product 5.1.2.1 en 5.1.2.2: waarvoor precies zijn de geraamde kosten? Dus over welke procesbegeleiding, onderzoek en beleidsverkenningen gaat het hier?
 32. Pag 36 Is er overzicht van het Verbeterplan Boerenlandvogels wat tot nu toe precies is uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn?
 33. Pag 44 Aangaande landschapselementen en landschapskenmerken, waar wordt dan precies in geïnvesteerd?
 34. Pag 49 Waarom gaan de baten zo naar beneden?
 35. Pag 63 We begrijpen niet waarom de reserve natuurcompensatie wordt opgeheven, terwijl er nog veel projecten moeten worden uitgevoerd. Kan dit worden toegelicht?
 36. Pag 64 reserve Ontwikkelopgave Natuur: aan welke projecten, buiten Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard, worden ook onttrekkingen uit reserve besteed?
 37. Pag 69: 6 (2) Aanleg HSL-zuid (Zwijndrecht) J Develbos, Polder Hooge Nesse (R), 12,1 ha Polder Het Buitenland van Heerjansdam. Wat is de huidige stand van zaken?
 38. Pag 69 34 Aanleg rondweg Voorhout, woningbouw Hooghkamer (Teylingen). Wanneer wordt het uiterlijk gerealiseerd?
 39. Pag 69 9 Kantoren en parkeerplaatsen NCIA (Den Haag) J Oostduinen, Meijendel (NNN) 1,26 ha Oostduinen, Meijendel Initiatiefnemer NATO. Overcompensatie 0,16 ha. Het compensatiegebied is ruimtelijk beschermd. Volgens het compensatieplan zal de (her)inrichting van het compensatiegebied gefaseerd worden uitgevoerd (fase 1 en 2 tot medio 2020, fase 3 en 4 vanaf medio 2020). Bij de veldcontrole door OZHZ in 2018 is gebleken dat daarmee toen slechts een bescheiden start was gemaakt. Welke repressiemiddelen zijn er en worden er toegepast en hoe zit het met de voortzetting van dit project?
 40. Pag 70 37 Verbreding N11 (Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn) J Rijnstreek-zuid (Bw) 9,1 ha Nog niet bekend Initiatiefnemer ministerie van I&M. Het beoogde compensatiegebied in de Polder Biert is verworven, maar kan daar door gebrek aan medewerking van de gemeente Nissewaard niet worden gerealiseerd. Er wordt gezocht naar een alternatief in Polder Bloemendaal. Waarom wil de gemeente Nissewaard niet meewerken en hoe nu verder?
 41. Pag 70 Uitbreiding puttenveld grondwaterwinning Rodenhuis (Krimpenerwaard) N Polder Bergambacht, ten noorden van Oasen en N210 (Bw, NNN) 0,33 ha Polder Bergambacht Initiatiefnemer Oasen. In 2017 is door ODH een gewijzigde vergunning voor het onttrekken van grondwater en het deels verplaatsen van waterwinputten verleend. De ingreep zal voorlopig nog niet worden uitgevoerd. Waarom wordt dit niet uitgevoerd?
 42. Pag 70 Wanneer wordt de natuurcompensatie Windpark Oude Maas gerealiseerd?
 43. Pag 70 54a-b Aansluiting A13/A16 (Rotterdam) U Polder Schieveen (NNN, Bw) 13,4 ha 4,7 ha Oudeland van Strijen en Polder Schieveen. Waarom wordt er minder natuurcompensatie uitgevoerd (4,7 ha)? Dat kan toch niet zomaar? Wordt dit in de toekomst elders gecompenseerd?

Indiendatum: 1 nov. 2020
Antwoorddatum: 15 dec. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Begroting 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen opschorten schadebestrijding en jacht i.v.m. vogelgriep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer