Schrif­te­lijke vragen provin­ciaal overzicht natuur­ver­gun­ningen agrariërs


Indiendatum: 4 feb. 2023

Vragen

 1. Kent u de berichten ‘Provincies weten van duizenden boeren niet of ze de juiste stikstofvergunning hebben’[1] en ‘Provincies hebben geen beeld van juiste stikstofvergunningen veehouders’[2]
 2. Hoeveel veehouders zijn er momenteel in Zuid-Holland en om wat voor soort bedrijven gaat het?
 3. Kunt u een indicatie geven van het huidige aantal gehouden productiedieren?
 4. Weet het college of de Zuid-Hollandse agrariërs de juiste stikstofvergunningen hebben? En zo nee, waardoor komt dat?
 5. Is het college van plan om deze gegevens boven tafel te krijgen en dit inzichtelijk te krijgen? Zo nee, waarom niet?
 6. Om met de gebiedsplannen aan de slag te gaan is het van belang te weten of boeren de juiste stikstofvergunning hebben. Er is een grote kans dat een deel van de boeren meer stikstof uitstoot dan in hun vergunning staat of helemaal geen vergunning hebben. Hoe gaat het college dit aanpakken als deze gegevens niet bekend zijn?
 7. Hoe wil het college dan inzichtelijk krijgen hoe de benodigde stikstofreductie gaat plaatsvinden?
 8. Hoe gaat het college om met bedrijven die niet de juiste stikstofvergunning hebben?
 9. Gaat de provincie bijvoorbeeld handhaven als boeren niet de juiste stikstofvergunning hebben?
 10. Wat vindt het college ervan om te gaan handhaven bij bedrijven, die zonder vergunning hebben uitgebreid?
 11. Indien de provincie gaat gedogen, hoe groot is de kans dat de gestelde stikstofreductie gehaald gaat worden en wat zijn de maatregelen die het college gaat treffen als de doelen niet gehaald worden?
 12. Deelt u ons standpunt dat als hoogste prioriteit de natuur hersteld moet worden en niet het legaliseren van PAS elders? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo nee, wat is dan uw standpunt?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://nos.nl/artikel/2461801...
[2] https://www.melkvee.nl/artikel...