Schrif­te­lijke vragen provin­ciale onthef­fingen Wet Natuur­be­scherming fauna


Indiendatum: 11 aug. 2021

Toelichting

Naar aanleiding van verleende provinciale ontheffingen op grond van de Wet Natuurbescherming legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

 1. Er is een ontheffing (ODH-2021-00034750) verleend voor een experiment rond het verplaatsen van eieren van drie meeuwensoorten in het havengebied van Rotterdam. Kunnen Provinciale Staten de uitkomsten van dit experiment dat 1 maart 2022 afloopt, ontvangen in een nota? Zo nee , waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen we deze informatie ontvangen?
 2. Voor het verdrijven van meeuwen worden de slechtvalk, de havik en de woestijnbuizerd met provinciale ontheffing ingezet. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van beschermde inheemse dieren, waaronder de slechtvalk en de havik. De woestijnbuizerd is een beschermde uitheemse diersoort.
  Hoe wordt gecontroleerd en geborgd dat de havik en de slechtvalk, maar ook de woestijnbuizerd, die worden gebruikt met gebruikmaking van de provinciale ontheffing, legaal zijn en niet illegaal uit het wild worden gehaald?
 3. Hoe wordt door de provincie voorkomen dat mogelijk onbedoeld wordt meegewerkt aan illegale praktijken met roofvogels, die met gebruikmaking van de ontheffing worden ingezet?
 4. Hoe wordt het welzijn van deze dieren geborgd, omdat ze in gevangenschap worden gehouden en wordt dit gecontroleerd? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het wettelijk toegestaan om de ontheffing van de bever (ODH-2020-00180941) te verlenen ZONDER een geldig faunabeheerplan en enkel op basis van een protocol? Kan dit nader worden onderbouwd? En als dat niet wettelijk is toegestaan, wordt de betreffende ontheffing dan ingetrokken? Zo nee, waarom niet?
 6. Er is in 2021 ontheffing verleend om ganzen te vergassen (ODH-2021-00035081). In welke gebieden zijn er ganzen vergast en om hoeveel ganzen gaat het per gebied?
 7. Er wordt gebruik gemaakt van een provinciale ontheffing om verwilderde duiven te doden (ODH-2019-00087037). Wat is nu precies de overlast (graag een nadere toelichting)?
 8. Op welke wijze worden de duiven gedood en hoeveel duiven zijn er tot nu toe op basis van de ontheffing gedood?
 9. Welke preventieve middelen worden ingezet en waarom zijn deze onvoldoende effectief?
 10. Er is een provinciale ontheffing verleend voor het doden van de bruine en zwarte rat (ODH-2020-00155173). Welke preventieve maatregelen worden ingezet (zoals het voorkomen van beschikbare etensresten die beschikbaar zijn voor ratten) en waarom zijn deze maatregelen niet afdoende? Hoeveel ratten zijn er tot nu toe op grond van de ontheffing gedood?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: 11 aug. 2021
Antwoorddatum: 14 sep. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen lozing landbouwgif in sloot door tuinder

Lees verder

Schriftelijke vragen faunabeheerplan ree

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer