Schrif­te­lijke vragen reali­satie natuur­doelen Buij­tenland van Rhoon


Indiendatum: 25 jan. 2022

Toelichting

Vanwege de geplande aanleg van de Tweede Maasvlakte zijn er al in 2002 afspraken gemaakt over natuurcompensatie via het convenant ‘Visie en Vertrouwen’. Het convenant beoogde versterking van de Rotterdamse Haven door de aanleg van de Tweede Maasvlakte en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de Rotterdamse regio.

De provincie heeft van het Rijk in 2006 de opdracht gekregen om de 600 hectare in het Buijtenland van Rhoon te transformeren naar een natuur- en recreatiegebied, waarbij de ruimtelijke randvoorwaarden bij wet zijn vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR).

Onder andere staat de volgende tekst op de website van de provincie Zuid-Holland: ‘Streven is dat de natuur- en recreatieontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon in 2021 gereed is.’

Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten op 14 september 2016 opdracht gegeven om het vervolg van de natuur- en recreatieontwikkeling in het Buijtenland van Rhoon vorm te geven langs de lijnen van het advies dat de kwartiermakers in mei aanboden.

PS gaven de volgende voorwaarden voor het vervolg mee:

 • Iedereen die een fysieke bijdrage wil leveren aan het realiseren van de doelen moet zich vanaf het begin kunnen aansluiten bij de gebiedscoöperatie.
 • De gemeente te verzoeken niet terug te bestemmen naar agrarische doeleinden en het huidige bestemmingsplan pas te herzien op het moment dat de beoogde PKB-doelen en de bijbehorende inrichtings- en beheermaatregelen duidelijk zijn en planologisch verankerd moeten worden.
 • De natuur- en recreatiedoelen moeten voldoende uitgewerkt en geborgd worden in maatregelen. Deze uitwerking moet plaatsvinden samen met natuur- en recreatiepartijen.

Het streven was te komen tot minimaal een ‘goed’ en bij voorkeur ‘uitstekend’ voor de gestelde natuurdoelen (Zie de bijlage).

In antwoord op technische vragen over de begroting 2022 m.b.t. de stand van zaken m.b.t. het Buijtenland van Rhoon kreeg de Partij voor de Dieren het navolgende antwoord:

Om de doelen zoals die zijn verwoord in het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon te
verwezenlijken is een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon aangegaan. Deze is eind 2018 van kracht geworden. Momenteel zijn de doelen vanuit het streefbeeld nog niet gerealiseerd. Daarvoor is de tijd dat de gebiedscoöperatie hieraan werkt nog te kort geweest; de samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 12 jaar en gaat uit van een realisatieperiode van 8 jaar. In dezelfde overeenkomst is geregeld dat de provincie op basis van jaarplannen de gebiedscoöperatie van financiën voorziet om het streefbeeld te realiseren. De provincie voert de grondverwerving uit en stelt de gronden ter beschikking aan de gebiedscoöperatie ten behoeve van de realisatie van het streefbeeld. In 2020 is er op 386 hectare gewerkt aan het streefbeeld. Hiervan is grofweg een kwart natuur (zoals natuurvriendelijke oevers, flora- en vogelakkers etc.), een kwart agrarische natuur (bloeiende akkergewassen, graanranden met korenbloemen, velden met vlas en koolzaad) en de helft kent een aangepast agrarisch gebruik (insecticidenvrije teelt, of gewas waar alleen gewasbescherming wordt toegepast wanneer de schade boven een drempel uitkomt.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

 1. Kunt u in een overzicht aangeven hoe de ontwikkeling van de (flora- en fauna) doelsoorten akkerflora in het Buijtenland van Rhoon zich de afgelopen 6 jaar heeft ontwikkeld (ook verdeeld in aantallen broedparen; hoe staat het bijvoorbeeld met de aantallen en broedparen ringmus, kneu, groenling, putter, klapekster en blauwe kiekendief)?
 2. Het doel van meer dan 100 veldleeuweriken is gesteld voor de winterperiode, oftewel december t/m februari. Er wordt op de website van het Buijtenland van Rhoon aangegeven dat het goed gaat met de leeuweriken[1], maar hoeveel leeuweriken hebben daadwerkelijk in het Buijtenland van Rhoon overwinterd en niet alleen als trekvogel op doortocht? Is de stand nu in januari bijvoorbeeld net zo hoog, want dat zegt meer over de aantrekkelijkheid van het gebied?
 3. Is het juist dat met name in de Zegenpolder de natuur en doelsoorten zijn versterkt? Zo nee, hoe is dan de situatie?
 4. Bent u met ons van mening dat de doelen t.a.v. de veldleeuwerik niet zijn behaald als er nu minder dan 100 veldleeuweriken zijn geteld? Zo nee, waarom niet?
 5. Graag ontvangen we een overzicht van de stand van de houtduif, haas en wilde eend in de afgelopen vijf jaar in het Buijtenland van Rhoon. Is die af- of toegenomen en met hoeveel?
 6. De Partij voor de Dieren heeft van omwonenden informatie ontvangen dat er veelvuldig wordt gejaagd in het Buijtenland van Rhoon? Bent u met ons van mening dat dit juist de natuur en de te behalen doelsoorten ernstig kan vestoren?
 7. Bent u bereid de schadebestrijding in het Buijtenland van Rhoon op te schorten, om de natuur beter te beschermen? Zo nee, waarom niet?
 8. Zijn alle doelen, zoals verwoord op de website van de provincie, in 2021 gerealiseerd? Zo nee, waarom niet en wanneer worden de doelen dan wel gerealiseerd?
 9. Welke inspanningen zijn hiervoor door de gebiedscoöperatie verricht?
 10. Indien nee, hoe komt het dat de natuurdoelen nog steeds niet zijn gerealiseerd?
 11. Wordt er nog landbouwgif in het gebied gebruikt en is er een plan om dit af te bouwen? Zo nee, waarom niet?
 12. Wordt er in het gebied nog drijfmest in de grond aangebracht en zo ja is er een plan van aanpak om dit af te bouwen?
 13. Op welke wijze en hoe vaak controleert het College de afspraken die zijn gemaakt met de gebiedscoöperatie en welke sancties heeft het college ter beschikking bij het niet nakomen van de afspraken?
 14. Welke actie gaat het College in dat geval ondernemen om de realisatie van de natuurdoelen te bespoedigen?
 15. Bent u van mening dat de 130 miljoen euro overheidsgeld, die ter verbetering van de natuur in het Buijtenland van Rhoon zijn toegewezen, hebben voldaan aan de doelstelling? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet en welke maatregelen gaat u in dat geval treffen?
 16. Wat is er tot nu toe gebeurd met het advies 'erfinrichting en nestkasten' en de realisatie van een griend van 0,3 ha?
 17. Bent u met ons van mening dat horecagelegenheden, zoals de Graaf van Portland en de bouw van vijf woningen aan de Essendijk, niet passen in een stilte- en natuurgebied in het Buijtenland van Rhoon? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/nieuws/veldleeuweriken-in-het-buijtenland-van-rhoon/

Bijlagen

Rhoon 1 Rhoon 2 Rhoon 3

Indiendatum: 25 jan. 2022
Antwoorddatum: 1 mrt. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vogelgriep in Zuid-Holland

Lees verder

Schriftelijke vragen schadelijkheid voor natuur door mineralentekort veroorzaakt door stikstofdepositie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer