Schrif­te­lijke vragen schuil- en beschut­tings­mo­ge­lijk­heden weide­dieren


Indiendatum: 23 aug. 2020

Toelichting

Uit een steekproef van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier op 31 juli 2020, een tropische dag, blijkt dat bijna driekwart van de schapen in de hitte staat zonder enige vorm van schaduw.[1] De organisatie trof duizenden hijgende schapen aan met hittestress. “Schapen bij dertig graden of meer in de volle zon laten staan, dat is onverantwoord. Het betekent hittestress en een marteling voor de dieren,” aldus Wakker Dier. Volgens Wakker Dier zijn schapenboeren duidelijk niet voorbereid op de hete zomers.

Schapen krijgen vanaf 23 graden last van hittestress. Ze gaan dan hijgen, snel ademhalen, zoeken schaduw op, proberen in elkaars schaduw te staan en worden sloom. Experts noemen vooral schaduw en voldoende water als belangrijke maatregelen om hittestress bij dieren tegen te gaan. Het treffen van maatregelen is des te urgenter nu de zomers warmer worden, met hitterecords van boven de 40 graden Celsius.[2]

Ook de sector erkent het probleem. Landbouworganisatie LTO roept hun leden op om te anticiperen op hitte als deze. Boeren, ook schapenhouders, hebben er groot belang bij om hittestress bij hun dieren te voorkomen, aldus LTO.[3]

Zuid-Holland heeft veel schapen en naast schapen staan ook koeien en andere dieren, als geiten en paarden, in weilanden zonder enige beschutting tegen extreme weersomstandigheden. En dat terwijl de weersomstandigheden steeds extremer gaan worden.

De wet schrijft voor dat dieren bescherming moet worden geboden tegen slechte weersomstandigheden, als hitte, maar ook kou, storm en hagel. Zie art. 1.3 Wet dieren (dieren moeten worden gevrijwaard van fysiek en fysiologisch ongerief) en art. 1.6 Besluit houders van dieren (een dier wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s). Het Besluit houders van dieren is een Uitvoeringsbesluit van de Wet dieren. Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Zien GS het ontbreken van beschutting tegen extreme weersomstandigheden, zoals zon, regen, wind en koude, voor weidedieren ook als een probleem? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt de opvatting van GS zich tot de bepalingen in de Wet dieren?
  2. Zijn GS bereid om zich in te spannen en te kijken welke rol de provincie kan spelen om meer beschutting in en rond weilanden te realiseren, zoals bomen en houtwallen voor schapen, maar uiteraard ook voor koeien en andere dieren in onbeschutte weilanden?
  3. Welke mogelijkheden zien GS om zich in te spannen voor meer beschutting voor weidedieren?
  4. GS hebben in het coalitieakkoord het volgende aangegeven: ‘We onderzoeken de mogelijkheid om in het landelijk gebied meer ruimte te voorzien voor bomen zonder dat het ten koste gaat van het open gebied en de boerenlandvogels.’ Wanneer start dit onderzoek en bent u bereid in het onderzoek expliciet schuilmogelijkheden voor weidedieren mee te nemen?
  5. Hoe verhoudt zich volgens u de belangenafweging tussen het belang van schaduw voor weidedieren en het belang van de bescherming van weidevogels in relatie tot de aanwezigheid van bomen? M.a.w. welk belang weegt voor u zwaarder en waarom?
  6. In het huidige provinciale ruimtelijke ordeningsbeleid zijn er slechts beperkt mogelijkheden voor schuilstallen Zuid-Holland.[4] Bent u bereid om dit beleid uit te breiden naar mogelijkheden voor de gehele provincie, daar waar weidedieren staan? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u schetsen wat de huidige procedure is voor het plaatsen van een schuilstal, geredeneerd vanuit de aanvrager, bijv. een schapenhouder? Is een schuilstal bijvoorbeeld vergunningplichtig?
  8. Ziet u mogelijkheden om voor gezamenlijk ontwikkelde schuilgelegenheden in de Omgevingsverordening een generieke ontheffing te verlenen? Zo nee, waarom niet?
  9. Ook staat in het coalitieakkoord: ‘Samen met veehouders zetten we ons in voor dierenwelzijn.’ Bent u bereid om in de uitvoering hiervan uw provinciale contacten, die u hebt met agrariërs en agrarische organisaties, in te zetten voor betere beschutting en schuilmogelijkheden voor weidedieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u dat doen?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.wakkerdier.nl/persberichten/steekproef-driekwart-schapen-in-hitte-zonder-schaduw/

[2] https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/temperatuur-door-historische-grens-van-40-c

[3] https://nos.nl/artikel/2343134-driekwart-schapen-heeft-geen-schaduw-verschillende-partijen-werken-aan-hitteplan.html

[4] http://ro.zuidholland.nl/Verordening/Herziening_Agenda_Landbouw/ontwerp/i_NL.IMRO.9928.DOSx2009x0020446VO-OW01_kaart4b.pdf

Indiendatum: 23 aug. 2020
Antwoorddatum: 15 sep. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen afschot damherten Hoeksche Waard

Lees verder

Technische vragen Varend ontgassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer