Schrif­te­lijke vragen Uitvoering Hoofd­lij­nen­no­titie Vitale Landbouw


Indiendatum: 7 jun. 2021

Toelichting

Aangezien de spreektijd van onze fractie in de commissie Klimaat Natuur en Milieu op 2 juni 2021 was ingekort en er geen gelegenheid was voor het stellen van politieke vragen aan het college over de Uitvoering Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen schriftelijk aan het college voor.

Vragen

 1. In het hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat de provincie zich inzet voor een beter dierenwelzijn in de veehouderij. Waarom is dit niet nader uitgewerkt en vindt de aanpak hiervan verder plaats in samenwerking met boeren?
 2. Bij de stukken van de Omgevingsvisie staat dat er geen beleid natuurinclusieve landbouw is opgesteld, enkel worden een aantal instrumenten hiervoor benoemd, terwijl GS daar wel op aankoersen. We zien graag dat hiervoor beleid wordt ontwikkeld en graag een reactie van de gedeputeerde hierop. Hetzelfde geldt ook voor de monitoring van de natuurinclusieve maatregelen uitgevoerd door agrariërs en terrein beherende organisaties! Hoe gaat dit worden aangepakt?
 3. In de eerdere Nota Landbouw wordt nog aangegeven dat verschuiving van productie van dierlijke eiwitten naar meer plantaardige eiwitten nodig is, omdat daarvoor veel minder ruimte nodig is. In de nadere uitwerking zien we dat op geen enkele wijze verder uitgewerkt, terwijl tijdens het Voedselsymposium op 28 mei nog de noodzaak van de eiwittransitie is benadrukt. Hoe gaat dit nader worden uitgewerkt?
 4. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) adviseren in hun wetenschappelijk onderbouwde rapporten om minder vlees te eten en adviseren een meer plantaardig dieet. Ook het Voedingscentrum (adviesorgaan voor consumenten namens de overheid) adviseert minder vlees te eten. Vlees is erg belastend voor ons milieu en de natuur! Wordt dit door het college nader uitgewerkt en zo ja hoe?
 5. Welke mogelijkheden zien GS voor eiwittransitie in de glastuinbouw t.a.v. duurzame productie van groenten en fruit?
 6. Er zijn nog geen sluitende afspraken gemaakt over taakstellingen voor stikstofreductie vanuit de landbouw, althans bij ons niet bekend! Wanneer krijgen PS die? Bij de bespreking van het stikstofdossier?
 7. Wie nemen er deel aan de nog op te richten sectortafel Landbouw en worden bij de sectortafel Landbouw ook participanten uit de plantaardige vleesvervangende landbouw/industrie betrokken? Zo nee, waarom niet?
 8. Welke mogelijkheden zien GS om de subsidies daadwerkelijk in te zetten op de transitie in de landbouw voor natuurinclusieve landbouw?
 9. Hoe kijkt het college aan tegen export van kennis over echt duurzame productie van voedsel en welke kansen zijn hier voor Zuid-Holland?
 10. Het college wil de samenwerking met Rijk, gemeenten en waterschappen rond landbouw en voedsel intensiveren. Is het college bereid om het Rijk op te roepen om landelijk niet-duurzaam geproduceerd voedsel zwaarder te belasten en duurzaam geproduceerd voedsel minder? Zo nee, waarom niet?
 11. De provincie wil inzetten op ‘toekomstgericht boeren op veen’ samen met Rabobank en FrieslandCampina rond de Nieuwkoopse Plassen, Alblasserwaard en Krimpenerwaard. Hoe wordt voorkomen dat de schuldenlast van boeren via de Rabobank nog meer wordt vergroot?
 12. Op welke manier pakt de provincie de oorzaken van stikstofuitstoot in de veehouderij aan buiten de symptoomaanpak (zoals onderwaterdrainage en stalsystemen)?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: 7 jun. 2021
Antwoorddatum: 29 jun. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw

Lees verder

Schriftelijke vragen aanpak verdroging en droogte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer