Tech­nische vragen begroting 2019 provincie Zuid-Holland


Indiendatum: nov. 2018

 • 1) Pag. 9

De provincie geeft aan de best bereikbare provincie te willen zijn, maar voor wie wil de provincie het best bereikbaar zijn?

 • 2) Pag.9

Er wordt aangegeven dat het college de grote woningbouwopgave wil versnellen en klimaatadaptief uitvoeren. In 2019 worden hierover afspraken gemaakt met maatschappelijke partners. Kan dit wat nader worden toegelicht?

 • 3) Pag. 9/10/11

Waarom wordt natuurontwikkeling niet benoemd bij de bestuurlijke inleiding?

 • 4) Pag 10, 4ealinea

Wat houden de onderzoeken naar human capital precies in ?

 • 5) Pag, 10 5ealinea.

Kan het open netwerk Voedselinnovatie wat nader worden toegelicht?

 • 6) Pag. 10 9ealinea

Er wordt gesproken over een vliegende brigade.

 • - Is er behoefte onderzoek gedaan bij gemeenten of er behoefte aan is en zo ja waar dan precies behoefte aan is? En zo ja, waar is dan precies behoefte aan, m.a.w. om welke kennis en expertise gaat het dan?
 • - Uit wat voor soort personen bestaat deze brigade?
 • 7) Pag. 15 Rentelasten

Er wordt een voordeel van de rentelasten benoemd. Gaat het financiële voordeel naar de algemene reserve?

 • 8) Pag. 15 afschrijvingslasten

Ook deze lasten vallen lager uit dan gepland. Gaat het financiële voordeel naar de algemene reserve?

 • 9) Pag. 16.

Verlagen reserve begrotingssaldo 2024- 2030 Kan het inzicht en de analyse wat nader worden toegelicht?

 • 10) Pag. 17, 5ealinea

Er staat dat de industrie in ZH voor 70% verantwoordelijk is voor de CO2 uitstoot in ZH. Welk percentage levert de landbouw aan de CO2 uitstoot in ZH?

 • 11) Pag. 17 laatste alinea

Er staat: ‘Voor het identificeren en wegnemen van institutionele belemmeringen en het stimuleren of meer sturend optreden richting gewenst oplossingen (via beleidskader/regel) wordt extra specialistische (juridische) capaciteit ingezet. ‘

Kan dit nader worden toegelicht (waarom precies en wat is dan precies nodig)?

 • 12) Pagina 17 laatste alinea

Wat wordt precies bedoeld met verduurzaming van de vergunningverlening?

 • 13) Pag 18, 4ealinea

Kan de Community of Practice wat nader worden toegelicht?

 • 14) Pag. 18, punt 20

Voor een goede balans van vraag en aanbod van werklocaties wordt 1 mln euro beschikbaar gesteld. Krijgen PS hiervoor een voorstel voor en zo ja wanneer?

 • 15) Pag. 19, punt 22 I&A bedrijfsvoering

Het gaat hier om een groot bedrag van 4 mln euro. Krijgen PS nog een nader voorstel voor de versteviging van de provinciale ICT bedrijfsvoering?

 • 16) Pag. 19 6ealinea

Kan het project Living Labs Boeren met Hoog Water nader worden uitgelegd?

 • 17) Pag 19, 7ealinea

Er staat: ‘Wij zien meerdere ontwikkelingen die bijdragen aan de gewenste en benodigde versterking van de vergunningverlening. Om welke ontwikkelingen gaat het hier?

 • 18) Pag. 40

goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater. Waarom wordt de droogte niet benoemd in het kader van een goede kwantiteit grond- en oppervlaktewater?

 • 19) Pag. 43, 2ealinea

Wat wordt bedoeld met meerlaagsveiligheid?

 • 20) Pag 46

In de begroting 2018 stond voor 2018 4 KRW grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet. Waarom is het in deze begroting naar beneden bijgesteld?

 • 21) Pag 49 tabel

Waarom is de streefwaarde in 2019 lager dan de meetwaarde in 2017?

 • 22) Pag 51

Waarom is in de begroting niet fase 2 van het ruiterpadenplan opgenomen?

 • 23) Pag. 54 onderaan

Waarom is de meetwaarde van de biodiversiteit in 2017 lager gesteld dan de nulmeting?

 • 24) Pag 69 Bereikbaar en verbonden

Is de provincie op de één of andere manier betrokken bij de ontwikkeling van de hyperloop?

 • 25) Pag. 73 1ealinea

Er wordt ingezet op hinderbeperkende maatregelen veroorzaakt door de hinder door de luchtvaart. Wordt er hierbij ook ingezet op minder vluchten?

 • 26) Pag. 83 3ealinea

Er wordt gesproken over een innovatieteam. Wat gaat dit innovatieteam precies doen?

 • 27) Pag. 173 1.2.1 tabel: afhandeling facturen binnen 30 dagen

Waarom staat in de tabel p pag. 173 vanaf 2020 de streefwaarde op PM en op pag. 174 op 90 procent?

Pag. 180/181

Het aantal fte in de provincie stijgt met 25 fte om de kosten van externe personele inhuur te beperken. Waarom dalen de loonkosten van externen dan maar met 200.000 euro?

Pag. 287

Waarom is de pagina ‘kijklijnen’ niet ingevuld?

Pag. 299 overzicht kosten PS

Hoe komt het dat de loonkosten van de griffie behoorlijk zijn gestegen (366.000 euro meer dan in 2018)?

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 9 nov. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen doden duiven met vangnet in Leiden

Lees verder

Technische vragen Wippolderlaan (samen met GL, PVV en D66)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer