Tech­nische vragen commer­ciële bijen­kasten en reuzen­bal­semien in de Biesbosch


Indiendatum: 16 jan. 2023

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is een onderzoek ingesteld door EIS/Naturalis over bijen en balsemien en de concurrentie tussen honingbijen en wilde bestuivers in de Biesbosch. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de provincie in juni 2022 een handelingsperspectief bijen en balsemien in de Biesbosch opgesteld.
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport en het handelingsperspectief legt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende beeldvormende vragen voor ter voorbereiding op de bespreking op 25 januari over dit onderwerp.

Vragen

1) Er staat: ‘De insteek is om per 1 januari 2023 de plaatsing van bijenkasten vergunningsplichtig te maken binnen een straal van minimaal 3 km en volgens EIS/Naturalis liefst 5 km van de rand van het natuurgebied. In de beantwoording van eerder genoemde Kamervragen geeft de minister van LNV aan bufferzones te zien als 'een potentieel kansrijke maatregel.’ Wat is de huidige stand van zaken? Is de vergunningsplicht al van kracht? Zo nee, per wanneer dan wel?

2) Met een aantal maatregelen voor bestrijding van reuzenbalsemien is afgelopen zomer gestart. Wat is de huidige stand van zaken? Graag ontvangen we een nadere toelichting.

3) Bufferzones Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Er staat: ‘Via de APV’s van de gemeenten waarin de Biesbosch ligt, kunnen zones worden opgenomen waarbinnen geen of in beperkte mate via vergunningen bijenkasten mogen worden geplaatst. Momenteel zijn er nog nauwelijks bepalingen in APV’s voor wat betreft bijenkasten. We gaan hierover in gesprek met de omringende gemeentes en zijn aanjager voor het proces om regulering van bijenkasten op te nemen in de betreffende APV’s.’ Wat zijn de uitkomsten van de gesprekken met de diverse gemeenten?

4) Er staat: ‘De Instructieregel bijenkasten wordt toegevoegd aan de provinciale omgevingsverordening. We nemen het initiatief om een dergelijke instructieregel voor de plaatsing van bijenkasten te doen opnemen in de omgevingsverordening van provincie Zuid-Holland. Hiermee gaat de beperking op aantallen bijenkasten niet op korte termijn van kracht, maar wordt deze onderdeel van de nieuwe en aangepaste omgevingsplannen. In de overgangsperiode tussen de huidige situatie en de aan de Omgevingswet aangepaste omgevingsvisies en -plannen, zetten we in op de regelgeving zoals die nu van kracht is, zoals pachtovereenkomsten, APV’s en bovengenoemde vergunningen.' Per wanneer worden regels opgenomen in de Omgevingsverordening? Welke regelgeving is tot nu toe al ingezet?

5) Pachtovereenkomsten. Er staat: ‘Jaarlijks te hernieuwen pachtovereenkomsten met de provincie Zuid-Holland voor (landbouw)gronden in de omgeving van de Biesbosch worden met ingang van 2023 voorzien van een beperking voor het plaatsen van honingbijenkasten. Hiervoor is dan vooraf schriftelijke toestemming nodig. Veel van de (landbouw)grond is echter niet in bezit van de provincies. We gaan in overleg met overige grondeigenaren, zoals bijvoorbeeld de waterschappen, om ook hier afspraken te maken om het plaatsen van te veel bijenkasten te voorkomen.’ Wat is de huidige stand van zaken? Welke gebieden zijn in eigendom van de provincie?

6) Er staat: ‘Het Ministerie van LNV is in overleg met de bijenhoudersverenigingen gestart met het onderzoeken op welke wijze een landelijk registratiesysteem kan worden ingevoerd, mede vanuit het oogpunt van diergezondheid. Het voornemen is om dat vanaf 2023 in te voeren. Hier speelt ook de ecologische noodzaak en de doelstellingen voor de Natura 2000 gebieden mee.’ Wat is de huidige stand van zaken?

7) Er staat: ‘De provincie gaat met Staatsbosbeheer, leden van bijenhoudersverenigingen, de omgevingsdiensten en de Dierenbescherming in gesprek om ideeën op te halen: wat kunnen we doen met bijenkasten die (bijvoorbeeld) in het natuurgebied staan, waarvan de beheerders niet weten van wie ze zijn, maar die wel schade berokkenen aan het natuurgebied? Hoe pakken we dit aan met handhaving? En hoe zorgen we hierbij zo goed mogelijk voor de dieren? En kunnen we tot er ‘harde’ richtlijnen zijn om op te handhaven, inzetten op het in beeld brengen van plekken en aantallen bijenkasten, en in gesprek gaan met bijenhouders en verhuurders van de grond waarop de bijenkasten staan? Voor dit laatste is al wel een beeld nodig van wat de regels in de toekomst gaan zijn.’ Ook hier de vraag wat de huidige stand van zaken is.

8) Projectteam. Er staat: ‘Dit project, zowel het bijenvraagstuk als de balsemienbestrijding, vraagt een goede afstemming tussen Provincie Zuid-Holland en Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en andere betrokkenen zoals omgevingsdiensten, omwonenden, imkers en gemeentes. Hiervoor is capaciteit, dus menskracht, nodig bij alle betrokkenen, en bereidheid om dingen soms anders aan te pakken dan gebruikelijk. Hiervoor is het vormen van een klein en slagkrachtig projectteam als aanjager noodzakelijk.’ Wanneer gaat het slagkrachtig projectteam van start en hoe zie dit projectteam eruit?

9) Zij er naast het handelingsperspectief nog andere maatregelen die het college gaat treffen naar aanleiding van de aanbevelingen van het rapport van EIS/Naturalis en wat gaat het college nog doen met deze aanbevelingen?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 16 jan. 2023
Antwoorddatum: 20 jan. 2023

Klik hier voor de antwoorden.