Tech­nische vragen Jaar­stukken 2019


Indiendatum: mei 2020

1. Pag 16: onder nr.10 staat dat er in deelgebied Krimpenerwaard meer ha natuur zijn verworven en in andere deelgebieden minder ha. Wat was het doel aan ha verwerving voor 2019 en is dit doel behaald (zie ook pag 41 bovenaan)? Zo nee, hoeveel meer of minder ha natuur is er verworven?

2. Pag 16, punt 10: is er zicht op waarom er minder subsidieaanvragen zijn geweest in 2019 voor NNN? Wat is de mogelijke verklaring hiervoor?

3. Pag 16, punt 10: welke werkzaamheden m.b.t. wet Natuur, Faunabeheer en soortenbeleid zijn uitgesteld? (1,5mln)

4. Pag 16, punt 11: hoe komt het dat er meer is uitgegeven aan uitvoeringskosten POP3?

5. Pag 26, 4e alinea: er staat ‘voor onze natuur- en groengebieden zijn de stresstesten afgerond’, wat waren de resultaten van deze testen en kunnen wij deze inzien?

6. Pag 27, 1e alinea: waaruit bestaat de opschaling van samenwerking van het ‘Convenant klimaatadaptief bouwen’ precies uit?

7. Pag 27, 1e alinea: is de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart al actief? En wanneer worden de eerste resultaten verwacht?

8. Pag 27, 4e alinea: is bekend waarom de waterschappen geen dijkversterkingsplannen ter goedkeuring aangeboden hebben aan de provincie? En waarom was dat dan?

9. Pag 28, 4e alinea: hoe wordt vanuit het budget strategische verkenningen aangaande klimaatadaptatie het tegengaan van bodemdaling versnelt?

10. Pag 31, 3e alinea: de provincie is in 2018 aan de slag gegaan met verbetering inzicht in droogtegevoelige natuurgebieden. Om welke gebieden gaat het? En welke verbetering in inzicht is verkregen?

11. Pag 31, 4e alinea: de provincie heeft samen met de drinkwaterbedrijven een verkenning gedaan naar de gevoeligheid van de drinkwatervoorziening voor de effecten van klimaatverandering. Kunnen wij deze verkenning ontvangen?

12. Pag 31: wat was de doelstelling voor 2019 over de KRW-oppervlaktewaterlichamen? Hoeveel procent moest voldoen aan de KRW doelen?

13. Pag 31, laatste alinea: hoeveel van de in totaal 123 oppervlaktewaterlichamen voldeden in 2019 volledig aan de KRW eisen?

14. Pag 32, 1e alinea: m.b.t. de vermindering van de emissie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen landbouw en nutriënten landbouw is de verbinding gezocht met andere rijks- en provinciale programma’s, naast die met de sector zelf. Wat was hiervan de uitkomst?

15. Pag 32, 1e alinea: zijn er al uitkomsten m.b.t. de hernieuwde relatie met de bollensector i.v.m. terugdringen nutriënten en bestrijdingsmiddelen?

16. Pag 33: hoe komt het dat het POP3 programma is overschreden? (Waarom niet gehouden aan subsidieplafond?) Even verder staat dat er sprake is van een onderbesteding? Dat begrijpen we niet goed. Hoe zit dat nu?

17. Pag 35: blijft het eerder gereserveerde budget voor verbetering van ruiterpaden (fase 1) gehandhaafd? Zo ja wat is er besteed en hoeveel is er nog te besteden? Wordt ook fase 2 gerealiseerd en zo ja wanneer?

18. Pag 35, laatste alinea: waar worden er Tiny Forests in Zuid-Holland gerealiseerd?

19. Pag 36: betreft intrekking en verlaging van diverse subsidies (0,2 mln). Waarom is dat?

20. Pag 36: er staat dat er voor 0,2 mln euro kleine afwijkingen zijn op diverse activiteiten. Welke zijn dat en waarom?

21. Pag 37: waardoor komt het dat er lagere uitgaven zijn voor de realisatie van de ontwikkeling van recreatiegebieden (1,1 mln euro), 1,1, mln euro Stedelijke vernieuwing, en 0, 7 mln euro Groene Ambities?

22. Pag 38: er staat: in het agrarisch gebied is de trend van de ontwikkeling biodiversiteit nog steeds negatief. Met de insecten en boerenlandvogels gaat het nog steeds niet goed. Op basis van welke gegevens is dit geconstateerd? Graag ontvangen we een overzicht van de negatieve trend in ZH, die is geconstateerd.

23. Pag 38, laatste alinea: er staat dat de effectindicatoren natuur tussen de nulmeting en 2019 niet goed met elkaar te vergelijken zijn vanwege wijzigingen in het areaal en het aantal soorten op basis waarvan de cijfers berekend zijn. Wanneer kan er wel een goede vergelijking qua metingen worden verwacht?

24. Pag 38, 5e alinea: welke wijziging in aantal soorten heeft plaatsgevonden op basis waarvan cijfers berekend worden voor effectindicator 1.4c en 1.4d?

25. Pag 39, 2e alinea: er staat dat er 17,3 ha NNN-gebied is ingericht en 3,3 km ecologische verbinding. Maar wat was de doelstelling voor 2019?

26. Pag 39, 3e alinea: voor welke terreinen geld dat de ontwikkeling van natuurkwaliteit achterblijft?

27. Pag 39, 4e alinea: er staat dat op basis van monitoring en gebiedsschouwing de ontwikkeling van de natuur wordt gevolgd. Wat is het beeld dat daaruit voortkomt?

28. Pag 39, 5e alinea: er staat dat de pachtvoorwaarden verder zijn geoptimaliseerd. Kan dit nader worden uitgelegd?

29. Pag 40, 1e alinea: er staat dat het experiment rond een natuurinclusieve landbouw zonder bestrijdingsmiddelen is voortgezet. Wat is hiervan het resultaat tot nu toe? Ook is er gewerkt aan verdere natuurontwikkeling. Wat is hiervan het resultaat?

30. Pag 41: er staat dat de lasten voor de IODS 0,6 mln lager zijn dan begroot. 0,3 mln heeft betrekking op een doorgeschoven subsidie, maar graag ontvangen we een verklaring voor de andere 0,3 mln euro.

31. Pag 41: hoe komt het dat de lasten van de uitvoering van motie 725 winst voor weidevogels 0,7 mln euro lager zijn uitgevallen?

32. Pag 41: hoe komt het dat er geen subsidieaanvragen voor kwaliteitsimpulsen zijn ingediend t.a.v. de lasten voor uitvoering van Natuurbeheer NNN, die 1,2 mln euro lager zijn uitgevallen?

33. Pag 41: waardoor zijn de lasten voor de uitvoering Agrarisch Natuurbeheer hoger dan begroot?

34. Pag 46: er staat dat de regeling JOLA is bedoeld om jong landbouwers te stimuleren modernere duurzamere installaties en machines aan te schaffen. Waar gaat het dan precies om?

35. Pag 51, laatste alinea: de provincie heeft diverse maatregelen uitgevoerd voor het verbeteren van luchtkwaliteit. Wat was daarvan het resultaat (metingen DCMR?)?

36. Pag 53: waardoor heeft CLINSH vertraging opgelopen? En waardoor de pilot ‘Blockchain in de binnenvaart’?

37. Pag 62: kunnen we de uitkomsten van de evaluatie beleidsregel ‘Landen en Opstijgen’ ontvangen, zodra deze gereed is?

38. Pag 74, 2e alinea: impuls 4 4. Bijdrage aan Zuid-Hollandse transitiecampus – echt groene groei. Wat verstaat het College onder ‘echt groene groei’?

39. Pag 75, laatste alinea: er staat ‘het Innovation Quarter wil bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken voor onder meer voeding, gezondheid, energie en veiligheid.’ Kan op hoofdlijnen worden toegelicht op welke manier het IQ dit doet?

40. Pag 76: kan het fonds ENERGIIQ nog worden toegelicht?

41. Pag 76: we begrijpen de functie van het Zuid-Hollandse Investeringsplatform niet goed: dit platform ondersteunt projecteigenaren bij de ontwikkeling van financiële business cases van kansrijke transitieprojecten en ondersteunt de markt tussen projecteigenaren en aanbieders van financiering. Het platform is het voorportaal van Invest-NL. Kan dit nog wat nader worden toegelicht?

42. Pag 76: kan in het kader van begrijpbare taal ‘launching customership’ (gericht op ondersteuning bij het inrichten van een innovatiegericht inkoop of samenwerkingstraject tussen overheid en markt) worden gewijzigd of toegelicht?

43. Pag 76: kan het Residence-programma wat nader worden toegelicht?

44. Pag 77: waarom is er een overeenkomst gesloten met de Universiteit Leiden voor de overname en beheer van de Extractenbibliotheek?

45. Pag 77, 4e alinea: wat wordt precies bedoeld met een ‘toekomstbestendige Broekpolder’?

46. Pag 77, 4e alinea: wat behelst het ‘ERIAFF-netwerk voor tuinbouwregio’s?

47. Pag 77, 4e alinea: in welk opzicht heeft de China missie in 2019 de relaties in China bestendigd voor ontwikkeling in de tuinbouw in het kader van Feeding en Greening Megacities?

48. Pag 82, 2e alinea, 6e bullet: er staat: ‘Kansrijke warmteprojecten bijeen gebracht en gebundeld voor ontwikkeling en aanvraag van Europese subsidie.’ Om welke kansrijke warmteprojecten gaat het hier?

49. Pag 197: diverse natuur- en recreatieschappen en gemeenten die recreatiegebieden beheren, hebben niet of minder subsidie aangevraagd. Is bekend waarom dat is?

50. Pag 197: Is bekend waarom Natuurmonumenten en BoerenNatuur Zuid-Holland geen subsidieaanvraag hebben gedaan?

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 15 mei 2020

Klik hier voor deel 1 van de antwoorden, hier voor deel 2.

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen ontheffing doden vossen

Lees verder

Toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer