Tech­nische vragen Jaar­stukken 2023


Indiendatum: 21 mei 2024

Technische vragen jaarstukken

 1. Pag. 85 Er staat: ‘We maken een robuust geheel van aaneengesloten natuurgebieden die tegen een stootje kunnen doordat de ecosystemen op orde zijn.’
  Gaan we een robuust geheel van aaneengesloten natuurgebieden en ecosystemen die op orde zijn wel redden met de huidige aanpak? Hebben we daarvoor dan bijvoorbeeld niet de voorheen afgesproken oude EHS en de voorheen geambieerde 'groene ruggengraat' nodig om een geheel van aaneengesloten natuurgebieden te realiseren? Graag een nadere toelichting.
 2. Pag. 86 Er staat: ‘Verkregen we meer inzicht in de problematiek van kuikenoverleving in natuurgebieden en het agrarisch gebied.’ Er is al heel veel bekend wat er nodig is voor een betere kuikenoverleving, zoals bloem- en kruidenrijk grasland, voldoende insecten en een maaidatum na 1 juni als de kuikens groot genoeg zijn geworden om te kunnen vluchten. Een paar voorbeelden van reeds bekende inzichten:
  - Compendium voor de Leefomgeving Rapport december 2023 ‘Overschrijding van kritische depositiewaarde in Natura 2000-gebieden 2005-2022’
  - Recent Europees wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat intensieve landbouw onomstotelijk belangrijkste oorzaak achteruitgang Europese vogels. (Farmland practices are driving bird population decline across Europe https://stats.sovon.nl/pub/publicatie/21420
  - Het rapport van BIJ12 de ‘voortgangsrapportage natuur’ van december 2023 (https://www.bij12.nl/onderwerp/natuurinformatie/voortgangsrapportage-natuur/)
  - Ecologische Autoriteit met het rapport ‘Doen wat moet en kan’ van 26 januari 2024 (https://ecologischeautoriteit.nl/adviezen/5133);
  - Het recente rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, RIVM, Wageningen Universiteit, https://nos.nl/collectie/13901/artikel/2510736-stikstofbeleid-draagt-nauwelijks-bij-aan-doelen-blijkt-uit-onderzoek
  Welke nieuwe inzichten van kuikenoverleving zijn er verkregen?
 3. Pag. 87: Wat wordt verstaan onder een gezond evenwicht in dieren en plantenpopulaties. En aan welke criteria worden de belangen van natuur en samenleving zorgvuldig afgewogen?
 4. Pag. 87 Er staat: ‘Daarnaast deden we leerervaringen op die we kunnen gebruiken voor het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG).’ Om welke leerervaringen op hoofdlijnen gaat het dan?
 5. Pag. 88 ‘Leven met water’ Hoe wordt geanticipeerd op de toename en verergering van wateroverlast, zoals we nu al in grote delen van Nederland zien gebeuren?
 6. Pag. 88 Er staat: ‘Samen met de waterschappen stelde de provincie een klimaatonderlegger op. Hiermee gaven we een eerste uitwerking aan het principe ‘Water en bodem sturend.’ Heeft de klimaatonderlegger voldoende draagvlak bij boeren en als onderlegger voor woningbouw? Wordt er bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van de ‘Praktijkgids water en bodem sturend, hoe dan’? Zo ja, hoe wordt dit geïmplementeerd in de praktijk? Misschien hebben we het over het hoofd gezien, maar kunnen we de productflyer en storymap ontvangen?
 7. Pag. 89 Er staat: ‘De provincie vroeg het RIVM om onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s in zwemwater waarin PFAS is aangetroffen. Op basis daarvan volgde een negatief zwemadvies voor 3 zwemlocaties.’ Hoe hoog waren de concentraties?
 8. Pag. 89 Er staat: ‘In 2023 sloot de provincie met enkele partijen een intentieovereenkomst voor het realiseren van een gezamenlijke ondergrondse opslag.’ Wordt er ook ondergrondse opslag voor de natuur gerealiseerd, of alleen van de land- en tuinbouw?
 9. Op pag. 90 staat wat er is gerealiseerd in 2023 op het gebied van gezonde natuur. Zijn deze prestaties conform de gestelde doelen? Kan dit nader worden toegelicht?
 10. Op pag. 86 staat: ‘84 ha nieuw ingerichte hectares natuur gerealiseerd, streefwaarde was 88 ha.’ Welke andere natuur- en waterkwaliteitsdoelen die voor 2023 zijn gesteld, zijn niet gehaald en hoever bleven ze achter bij de gestelde doelstelling?
 11. Hoeveel natuur moet er in totaal nog worden aangelegd en ingericht om in 2027 de doelen te halen?
 12. Hoeveel oppervlaktewateren van het totaal voldoen momenteel nog niet geheel aan de KRW doelen?
 13. Pag. 90 Er staat dat de natuurmaatregelen in het Buijtenland van Rhoon nog niet helemaal af zijn. Waarom is er zoveel vertraging? Wat moet er nog gedaan worden en wat is hiervoor de planning?
 14. Pag. 91 Er staat: ‘In totaal liepen er in 2023 5 natuurcompensatieprojecten, waarvan 2 projecten ook (nagenoeg) in 2023 tot afronding kwamen.’ Kunnen we een actueel totaaloverzicht ontvangen van de natuurcompensatieprojecten en wat de huidige stand van zaken is?
 15. Pag. 92 Kan worden aangegeven met welke van de 40 icoonsoorten het niet goed gaat in Zuid-Holland? Welke extra inzet is gepleegd om het leefgebied van deze soorten te versterken?
 16. Pag. 93 Bos en bomenbeleid. Kan worden aangegeven hoeveel extra ha bos is aangelegd in Zuid-Holland? We hebben het even niet paraat. Maar hoe is de planning van de aanleg van nieuw bos in Zuid-Holland en waar?
 17. Pag. 94 Wat zijn de uitkomsten van de pilot ‘Donkse Laagten’?
 18. Pag. 98 Er staat: ‘Vermindering van uitstoot in de tuinbouw, door bijvoorbeeld het versterken van het lopende project ‘de emissieloze kas’; Vermindering van uitstoot in de bomen- en de bollenteelt. Dit was in nauwe samenwerking met de waterschappen en de landbouworganisaties.’ Kan dit nader worden toegelicht?
 19. Pag. 99 Er staat: ‘We onderzochten met de waterschappen en landbouworganisaties hoe er minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden, om zo de KRW-doelen te halen. Zo werkten we in de glastuinbouwconcentratiegebieden West- en Oostland aan een ambitieus maatregelenpakket.’ Wat waren de uitkomsten van de onderzoeken? En waaruit bestond het ambitieuze maatregelenpakket?
 20. Pag. 99 Er staat: ‘De provincie is bevoegd gezag voor het MER-traject van Oasen waar men een nieuwe oevergrondwaterwinning in de Krimpenerwaard of Alblasserwaard ontwikkelt.’ Kan op hoofdlijnen worden aangegeven waarop wordt ingezet in het MER traject?
 21. Pag. 102 Kan het voordelig saldo van 0,8 mln voor Natura 2000 realisatie nader worden toegelicht? Dat is voor ons niet duidelijk.
 22. Pag. 102 Kan het voordelig saldo van Programma Natuur € 3,3 mln nader worden uitgelegd? Waarom worden bv. de toegekende subsidies pas in de komende jaren gerealiseerd?
 23. Pag. 102 Hoe hoog waren de kosten van juridische procedures (waardoor we op enkele soorten geen beheer konden uitvoeren om o.a. de schade te beperken dan wel te voorkomen)?
 24. Pag. 101 Waaruit bestaan de extra uitgaven voor faunabeheer?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 21 mei 2024
Antwoorddatum: 11 jun. 2024

Klik hier voor de antwoorden. En klik hier voor het compensatieoverzicht NNN

Interessant voor jou

Technische vragen Internationale Strategie Zuid-Holland 2024-2027

Lees verder

Schriftelijke vragen agenderingsverzoek behandelvoorstel motie 1442 Ecologisch in balans met damherten Hoeksche Waard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer