Tech­nische vragen Kadernota, Voor­jaarsnota en Bijla­genboek 2020


Indiendatum: 8 jun. 2020

KADERNOTA 2021-2024

1) Graag willen we weten wat de huidige stand van zaken is t.a.v. de provinciale financiële ondersteuning van de wildopvangcentra en wat de gesprekken hebben opgeleverd? Wordt er al rekening gehouden met reservering van gelden voor de wildopvangcentra? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

2) Pag.7 Stikstof: welke Rijksmiddelen heeft de provincie Zuid-Holland tot nu toe ontvangen voor het stikstofdossier? En waaruit blijkt dat de huidige financiële mogelijkheden hierbij beperkt zijn?

3) Pag.9: begrijpen we goed dat nu de bestemmingsreserves ingezet gaan worden waarvoor ze bedoeld zijn?

4) Pag.16: we begrijpen niet goed waarom de lasten van ambitie 5 (versterken van de natuur) afnemen en ook een daling van de inzet van de bestemmingsreserves, terwijl er nog veel gerealiseerd moet worden. Kan dit worden toegelicht?

5) Pag.23: wat zijn precies de specifieke uitkeringen (SPUKS)?

VOORJAARSNOTA 2020

1) Pag.9: wat wordt er precies verstaan onder de aanpak recreatieparken?

2) Pag.9: wat is het Digibeter Innovatiebudget?

3) Pag.9: gaat 75 jaar vrijheid nog door in 2020? En zo nee, wat gebeurt er dan met het gereserveerde budget?

4) Pag.10, 2e alinea: voor de komende drie jaar wordt per jaar 1 miljoen euro beschikbaar gesteld als procesmiddel voor het stikstofdossier. Terwijl in mutatieoverzicht op pag.7 wordt aangegeven dat voor stikstof 2,8 miljoen euro uit de algemene reserve wordt onttrokken. Hoe is dat verschil te verklaren?

5) Wat houdt de decentralisatie-uitkering zoetwatermaatregelen in?

6) Pag.14: waarvoor wordt het voormalige investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV#) precies gebruikt?

7) Pag.21: er staat bij beleidsprestatie 1.1.1 sterke gemeenten dat er geen beleidsmatige bijstellingen plaatsvinden. Maar op welke manier helpt de provincie gemeenten bij de aanpak van de coronacrisis en de financiële gevolgen daarvan voor gemeenten?

8) Pag.21: beleidsprestatie 1.2.1 (sterke samenleving) Innovatieve participatie en communicatie. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Graag ene nadere uitleg.

9) Pag.21: beleidsprestatie 1.2.2. Maatschappelijke ontwikkelingen. Kunnen we op hoofdlijnen inzicht krijgen in de provinciale monitoring van de maatschappelijke ontwikkelingen?

10) Pag.27: de provincie wil het aantal verkeersslachtoffers drastisch omlaag brengen. Welke maatregelen worden hiervoor getroffen?

11) Pag.41: welke instrumenten wil de provincie gaan inzetten om de toerismestromen te gaan spreiden?

12) Pag.42: aangegeven wordt dat er bloemen zijn vernietigd die worden ingezet in grondstoffen van waarde. Welke investeringen worden hiervoor gedaan, om welke hoeveelheden gaat het en om welke grondstoffen van waarde gaat het dan?

13) Pag.51: onder 5.1.1 Natuur staat dat er geen beleidsmatige bijstellingen hebben plaatsgevonden. Kan het zijn dat de realisatiestrategie natuur, die dit najaar door GS aan PS wordt aangeleverd, leidt tot beleidsmatige bijstellingen?

14) Pag.54, 4e alinea: over welke technische bijstellingen gaat het hier (het gaat wel over 100.000 euro)?

15) Pag.54/55 toekomstbestendige landbouw: er staat dat er voor een toekomstbestendige landbouw 4 miljoen euro extra uit de algemene reserve wordt opgenomen voor toekomstbestendige landbouw. Is dit ook expliciet bedoeld voor de omschakeling naar natuurinclusieve en circulaire landbouw? Zo niet, waar wordt het dan wel aan besteed, buiten de investeringen in het tegengaan van bodemdaling?

16) Pag.70, 2e alinea: welke projecten hebben vertraging opgelopen en waardoor kwam dat?

17) Pag.71, 6e alinea: van welke technische mutaties is hier sprake?

18) Pag.101 en pag.102: Boerennatuur en Boerennatuur t.b.v. ICT systeem, Stichting Wageningen Research t.b.v. groene cirkel kaas en bodemdaling, Voedselfamilies. Zou dit niet onder het kopje landbouw moeten vallen, omdat het hier gaat om natuurinclusieve landbouw? Hetzelfde geldt voor de bodemdaling: dit houdt toch meer verband met de landbouw en economie?

19) Pag.102: waarvoor worden de zeven genoemde subsidies voor het tegengaan van bodemdaling precies gebruikt?

20) Pag.103, 2e alinea: waarom is voor het blijven uitvoeren van het ganzen- en predatorenbeheer een verhoging van subsidie nodig?

21) Pag.105, 1e alinea: in het kader van predatorenbeheer, valt onder de subsidie voor BoerenNatuur ook de voortzetting van de subsidie voor Stichting Zwerfkatten Nederland? Zo nee, waarom niet?

BIJLAGEBOEK BIJ DE VOORJAARSNOTA 2020

We zouden het fijn vinden als de volgende keer weer een afkortingenlijst wordt toegevoegd.

Wat betekent:

Pag.15: PZI
Pag.15: BBV
Pag.15: IWA
Pag.23: OD’s
Pag.34: LSH strategie
Pag.34: Whale Bay

Vragen

1) Pag.13: waarvoor wordt de subsidie Oranjebonnen precies gebruikt?

2) Pag.16: wat is er tot nu toe gerealiseerd van de 8 mln euro die in 2018 is gereserveerd voor de energietransitie Glastuinbouw en Gebouwde Omgeving en waarvoor is het precies ingezet?

3) Pag.18: wat houdt de ‘overdracht van Bazuin’? en de ‘oplevering van gronden in Lansingerland’ in?

4) Pag.20: herallocatie middelen economie van in totaal 4,7 mln euro, 2013-2016. De einddattum wordt definitief bepaald na de volstorting van het participatiefonds. Waarom is het nog niet beëindigd in 2016 en wanneer wordt de einddatum nu verwacht?

5) Pag.21: waarvoor worden de nog resterende middelen van het Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam nog ingezet?

6) Pag.22: waarvoor worden de nog resterende middelen van het IRP Goeree Overflakkee ingezet?

7) Pag.25: er worden middelen gereserveerd voor incidentele projecten op het gebied van (integraal) strategisch milieubeleid. Om wat voor soort projecten gaat het dan?

8) Pag.26: we missen hier de reservenaam MJP Bodem, ondergrond en grondwater. Waarom is dat?

9) Pag.27: welke natuurcompensatiemaatregelen zijn de afgelopen jaren getroffen en waar was dat? Om hoeveel ha ging het dan en was dat ook het aantal ha dat verloren is gegaan? Was de kwaliteit ervan evenredig aan de verloren gegane natuur?

10) Pag.27 Natuurcompensatie: welke compensatiemaatregelen voor herstel van Natuurwaarden moeten nog gepland worden en waar zijn deze gepland? En welk bedrag is hiermee bemoeid?

11) Pag.29 Ontwikkelopgave Natuur: klopt het dat het bedrag van 44 miljoen euro uit deze reserve beschikbaar is voor realisatie NNN? Dus klopt het dat het totale bedrag voor de realisatie van het NNN, 44 miljoen plus 92 miljoen uit reserve NNN, 136 miljoen euro is? Zo nee, hoe zit het dan?

12) Pag.32: waarvoor worden de laatste middelen in het project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder tot 2024 ingezet?

13) Pag.34: er wordt een budget van 220.000 euro ingezet voor inzet in de zorg i.v.m. de coronacrisis. Om welke initiatieven en inzet gaat het hier?

14) Pag.37: er is nog ruim 10 mln over van de 40 mln die in de periode 2015-2019 extra is toegekend aan het UPG. Aangegeven is dat de financiële ondersteuning van de landschapstafels, het Actieplan Boerenlandvogels na 2020, en het IVN educatieprogramma wordt stopgezet. Is het mogelijk dat voorzetting uit dit budget wordt bekostigd?

15) Pag.39: waarvoor worden de ISV3 middelen ad 1.118 nu aan besteed (verdeeld over Groen, Kwaliteitsnet Goederenvervoer en Erfgoed)?

Indiendatum: 8 jun. 2020
Antwoorddatum: 12 jun. 2020

Klik hier voor antwoorden deel 1, klik hier voor deel 2 en hier voor deel 3, deel 4 en deel