Tech­nische vragen Mili­eu­ver­or­dening Zuid-Holland


Indiendatum: 4 okt. 2021

Vragen:

  1. Het Hoogheemraadschap heeft in haar beheerplan een programma van maatregelen en voorzieningen op te nemen met maatregelen voor onder meer de bescherming van grondwaterlichamen (en van de kwaliteit van het grondwater daarin). Om wat voor soort maatregelen gaat het hier?
  2. Voorgesteld wordt om in ieder geval tijdelijk de regels voor de toepassing van grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden met uitzondering van waterwingebieden voor wat betreft de waterschappen, buiten werking te laten. Waarom precies deze aanpassing van regels? Dat is voor ons nog niet geheel duidelijk.
  3. Hoe staat het met stoffen als microplastics, GenX en PFAS, maar ook medicijnresten in het drinkwater? Is het ergens in Zuid-Holland boven de norm? En wat wordt er aan gedaan om deze stoffen ├╝berhaupt te verminderen in het drinkwater?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland