Tech­nische vragen Mili­eu­ver­or­dening Zuid-Holland


Indiendatum: 4 okt. 2021

Vragen:

  1. Het Hoogheemraadschap heeft in haar beheerplan een programma van maatregelen en voorzieningen op te nemen met maatregelen voor onder meer de bescherming van grondwaterlichamen (en van de kwaliteit van het grondwater daarin). Om wat voor soort maatregelen gaat het hier?
  2. Voorgesteld wordt om in ieder geval tijdelijk de regels voor de toepassing van grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden met uitzondering van waterwingebieden voor wat betreft de waterschappen, buiten werking te laten. Waarom precies deze aanpassing van regels? Dat is voor ons nog niet geheel duidelijk.
  3. Hoe staat het met stoffen als microplastics, GenX en PFAS, maar ook medicijnresten in het drinkwater? Is het ergens in Zuid-Holland boven de norm? En wat wordt er aan gedaan om deze stoffen ├╝berhaupt te verminderen in het drinkwater?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: 4 okt. 2021
Antwoorddatum: 5 okt. 2021

1. Het Hoogheemraadschap heeft in haar beheerplan een programma van maatregelen en voorzieningen op te nemen met maatregelen voor onder meer de bescherming van grondwaterlichamen (en van de kwaliteit van het grondwater daarin). Om wat voor soort maatregelen gaat het hier?

Antwoord: Ons niet duidelijk welke Hoogheemraadschap naar verwezen wordt, de problematiek en de maatregelen verschillen per waterschap. Zo speelt de problematiek van brijnlozingen vooral bij Delfland en wordt daar gezamenlijk beleid op ontwikkeld. Bij Rijnland speelt in de bollenstreek de problematiek van te hoge fosfaatconcentraties en gewasbeschermingsmiddelen. Om deze situaties te verbeteren worden verschillende maatregelen opgenomen in de beheerplannen. De reactietijd voor beantwoording is te kort om nu een reactie te kunnen geven op de maatregelen per waterschap.

2. Voorgesteld wordt om in ieder geval tijdelijk de regels voor de toepassing van grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden met uitzondering van waterwingebieden voor wat betreft de waterschappen buiten werking te laten. Waarom precies deze aanpassing van regels? Dat is voor ons nog niet geheel duidelijk.

Antwoord: Het antwoord is gegeven in de nota van beantwoording in de reactie B1 op zienswijze Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, p. 13.

3. Hoe staat het met stoffen als microplastics, GenX en PFAS, maar ook medicijnresten in het drinkwater? Is het ergens in ZH boven de norm? En wat wordt er aan gedaan om deze stoffen ├╝berhaupt te verminderen in het drinkwater?

Antwoord: voor wat betreft medicijnresten wordt verwezen naar de beantwoording van Statenvragen van M.A.C.M van Sandick-Sopers en M.R. Rogier (CDA) (d.d. 5 november 2020). Deze gaan vooral over oppervlaktewater maar hebben indirect relatie met drinkwater. De PMV draagt bij aan het voorkomen dat deze stoffen in het water terecht komen. De provincie Zuid-Holland verbied het gebruik van deze stoffen in grondwaterbeschermingszones en waterwingebieden zie PMV artikel 34. De drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit van het drinkwater en of deze voldoet aan de hiervoor geldende normen uit het drinkwaterbesluit.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen opvang Afghanen

Lees verder

Schriftelijke vragen uitbreiding veehouderijen bij natuurgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer