Tech­nische vragen recon­structie N470 kruising Kruit­huisweg/Laan van Ruyven


Indiendatum: apr. 2019

Vragen

1. Hoeveel aanrijdingen hebben de afgelopen 3 jaar plaatsgevonden bij de kruising Kruithuisweg/Laan van Ruyven op de N470?

2. Waar bestaat precies de verkeersonveiligheid uit?

3. Waarop is de conclusie gebaseerd dat er geen sprake van een verkeersaantrekkende werking als gevolg van de beoogde aanpassingen?

Conclusie natuurtoets: Werkzaamheden nabij het nest van buizerd bij het Kruithuisplein moeten buiten de broedperiode van buizerd worden uitgevoerd.

4. Vraag: wanneer wordt dat uitgevoerd en hoe worden de beperkende verplichtingen gecontroleerd?

5. Volgens onze informatie zijn er ook na 15 maart (wat niet was toegestaan i.v.m. de broedperiode) bomen gekapt. Is deze informatie juist?

6. Hoeveel bomen worden er gekapt en worden er minimaal evenveel of meer nieuwe bomen geplant i.v.m. de kap?

7. Worden er bij de reconstructie extra maatregelen genomen om de insectensterfte tegen te gaan, zoals het compenseren van de leefomgeving van vlinders zoals het rapport van Tauw aangeeft, zoals bloemen, planten en struiken, die goed zijn voor bijen, vlinders en andere insecten? Zo nee, waarom niet?

8. De provincie heeft toegezegd te bekijken of de wens van extra geluidswerende maatregelen mogelijk is. Is hier al meer over bekend?

9. Is het juist dat de aanwezige aarden geluidswal is verzakt en dat daardoor de berekeningen van geluidshinder niet meer kloppen? Zo ja, hoe gaat dit worden opgelost?

10. Is de provincie in dat geval verantwoordelijk voor ophoging van de geluidswal?

11. Geluidswerende maatregelen ter hoogte van de fietstunnel zijn nog niet zeker. Kunnen we actief geïnformeerd blijven of de geluidswal bij de fietstunnel wordt doorgetrokken?

12. Bewoners van Delfgauw hebben aangegeven graag een bushalte te willen in de directe omgeving van de reconstructiewerkzaamheden. De huidige buslijn stopt nu helemaal niet in Delfgauw (MRDH is verantwoordelijk voor het OV, maar niet voor het wegbeheer). Wil de provincie meewerken aan de plaatsing van een bushalte langs de N470 ter hoogte van de kruising met Delfgauw en Ruyven. Zo nee waarom niet?

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren Zuid-Holland

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen effecten gifgebruik bollenvelden op omgeving

Lees verder

Schriftelijke vragen jacht Reeuwijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer