Tech­nische vragen Start­no­titie Gezond en Veilig Zuid-Holland


Indiendatum: 17 jan. 2021

  • Blz 3 De Startnotie besteed beperkt aandacht aan stikstof, fijnstof en waterkwaliteit. Waarom wordt dat niet meegenomen in de startnotitie, terwijl het van groot belang is voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving?
  • Blz 3 Er wordt gerefereerd aan luchtkwaliteit maar specifieke doelstellingen met betrekking tot deze zaken worden niet meegenomen in dit dossier. Waarom wordt dit niet meegenomen? Wordt dit alleen mee gekoppeld met het Schone Lucht Akkoord?
  • Blz 4 Naast overheden, kennisinstellingen en de medische sector is ook gesproken met maatschappelijke partijen die de ambitie hebben om de gezondheidssituatie te versterken. Kan meer inzicht worden gegeven om welke organisaties het dan gaat?
  • Blz 5 De provincie baseert zich in haar definitie van de ambitie Positieve Gezondheid op het schema van het Louis Bolk Instituut. Bij categorie welzijn ontbreekt verbinding met natuur, bij categorie sociale zaken maatschappelijke betrokkenheid ontbreekt betrokkenheid met natuur- en dierorganisaties en bij categorie volksgezondheid ontbreekt het bezig zijn met tuin, dier en natuur. Op welke wijze binnen de formulering van de ambitie Positieve Gezondheid krijgen de genoemde ontbrekende schakels een plek?
  • Blz 7 Hoe wil de provincie de burgers uit minder gezonde wijken stimuleren om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving?
  • Blz 9 Wordt er bij het verbeteren van de gezondheid in de fysieke leefomgeving ook gekeken naar hoe fastfoodrestaurants bijdragen aan gezondheidsachterstanden? Welke mogelijkheden zijn er om dit te beïnvloeden t.a.v. de gezondheid in de fysieke leefomgeving?
  • Blz 10 Welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet tot verplichting van natuurinclusief bouwen en groene danken bij nieuwbouw van woningen, bedrijfspanden en distributiecentra (o.a. in het belang van klimaatadaptatie en tegengaan hittestress)? Indien er geen mogelijkheden zijn, zijn er dan misschien andere mogelijkheden om dit te verplichten?
  • Blz 12 Er staat: ‘Op termijn ondersteunen we in alle wijken en buurten de ontwikkeling naar een leefomgeving die een gezonde leefstijl mogelijk en gemakkelijk maakt.’ Om welke ondersteuning gaat het dan?
  • Blz 12 Er staat: ‘Daarom streven wij ernaar dat gezondheid in 2024 geborgd is als vast onderdeel van de belangenafweging in al ons beleid.’ Hoe wordt dit aangepakt?
  • Blz 12 Er staat: ‘We hebben aandacht voor kwetsbare groepen en wijken. In al ons beleid geven we gezondheid en veiligheid een plek.’ Op welke manier wordt dit geborgd?
  • Blz 13: Er staat: ‘Gezien de aanwezigheid van grote, innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland zullen wij - o.a. samen met de topsector Life Science & Health - innovaties op terrein van een brede gezondheidszorg (gezonde leefomgeving en leefstijl) bevorderen.’ Om wat voor soort innovaties gaat het dan en hoe wordt bereikt dat de juiste innovaties worden bereikt?
  • Blz 14 Hoe wil de provincie haar burgers informeren over natuurinclusief bouwen en zo stimuleren om hun tuinen en lege daken te vergroenen?
  • Blz 15 laatste alinea. Kan worden toegelicht om welke fieldlabs het gaat?
  • Blz 18 De huidige gangbare landbouw is nog verre van duurzaam; economische belangen zijn leidend. Waarom wordt in het schema de huidige landbouw onder natuur geplaatst? Het behoort toch eerder bij economie?
  • Blz 21: Er staat: ‘In de voedselverkenning wordt een integrale provinciale rol onderzocht voor een gezond en veilig voedselsysteem.’ Wordt hierbij aandacht besteed aan de eiwittransitie; het eten van minder vlees en zuivel en meer plantaardig voedsel? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  • Blz 21: Er staat: ‘Via een pilot Gezonde Weg zullen strategische vragen aan een praktische pilot worden gekoppeld.’ Kan dit nader worden toegelicht?
  • Blz 26 Er staat: ‘Deze instrumenten zijn ieder op zich nog onvoldoende compleet.’ Wanneer worden de uitkomsten van de bredere Monitor Gezonde Omgeving van het RIVM verwacht?
  • Blz 28 Er staat: ‘Voor de stimulerende en coördinerende rol bij de opgave Gezond en Veilig is in 2021 en 2022 een budget beschikbaar van € 1.1 miljoen en in 2023 € 0.9 miljoen.’ Zijn deze financiële middelen toereikend om de gestelde ambities te bereiken? Kan dit nader worden toegelicht?

Indiendatum: 17 jan. 2021
Antwoorddatum: 19 jan. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen bespreking biomassacentrales

Lees verder

Vervolgvragen over strandhuisjes Kijkduin

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer