Tech­nische vragen Start­no­titie Nationaal Programma Landelijk gebied


Indiendatum: 29 jun. 2022

 1. Er is een landelijk Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN),
  wat bestaat uit deskundigenteams. Het doel van dit netwerk is het ontwikkelen
  en verspreiden van kennis over herstelmaatregelen voor Natura 2000, de aanpak
  van stikstof, de leefgebiedenbenadering en de ontwikkeling van nieuwe natuur.
  De commissie Kalden heeft daartoe het rapport Ecologisch Assessment
  Landschappen opgesteld. Het gaat dan vooral om herstel van de natuur en
  ecosysteemdiensten. En dit is zeer interessant voor de aanpak van stikstof.
  Wordt hier door de provincie gebruik van gemaakt?
 2. Onze fractie heeft veel waardering en respect voor minister Christianne van der
  Wal, die haar rug recht houdt en aangeeft te willen voldoen aan internationale
  afspraken en de rechterlijke uitspraak respecteert. Steunt het college de
  Minister?
 3. De Partij voor de Dieren vraagt het college om een routekaart te maken een
  planning te maken hoe te komen tot de plannen die voor 1 juli 2023 ingediend
  moeten worden bij het Rijk. Wordt deze gemaakt en aan PS toegezonden? Zo ja,
  wanneer?
 4. De interventie ladder wordt door het Rijk ingezet, wanneer in juli niet de
  gebiedsprogramma’s klaar zijn, of wanneer op de weg daarnaartoe al blijkt dat
  die programma’s niet gehaald gaan worden. Is al bekend wat de
  interventieladder kan gaan betekenen voor de provincie?
 5. Kan worden aangegeven welk bestaand beleid gebruikt gaat worden als
  onderdeel (opvulling) van de gebiedsprogramma’s en heeft de provincie nu zelf
  overzicht op het aandeel nieuw te maken beleid?
 6. En wordt er gedaan met de uitstoot van het Haven Industrieel Complex?
 7. Kan de provincie het zich wel veroorloven te wachten op Rijksregels over de
  aanpak stikstof-depositie en -emissie van de industrie?
 8. Zijn voor het college de NPLG instrumenten voldoende, zoals verplaatsing bedrijf,
  afwaarderen van grond, vergoedingen, onteigening. Hebben GS het
  instrumentarium op orde om tot doelbereik te komen?
 9. Er wordt door het Rijk een transitiefonds opgezet met 24.3 miljard euro. Hoe
  wordt dit geld verdeeld over de provincies?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

Indiendatum: 29 jun. 2022
Antwoorddatum: 6 jul. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen massale bomenkap Krimpenerwaard

Lees verder

Schriftelijke vragen olieboringen Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer