Tech­nische vragen Voor­jaarsnota 2024 en Kadernota 2025


Indiendatum: 17 jun. 2024

VOORJAARSNOTA

 1. pag. 7 'Buiten de inzet van de incidentele middelen is er ook structureel beleid waarop keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij is het voornemen van het college om aflopende structurele budgetten op de opgaves voor wonen, werken, water en wind structureel te regelen. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er structurele dekking wordt gevonden. Dit zal verder worden uitgewerkt bij Begroting 2025.'
  Is de lijst 'structureel te regelen bij begroting 2025' gelimiteerd tot de opgaves voor wonen, werken, water en wind?
 2. Hoe worden de andere benodigde structurele uitgaven structureel gedekt?
 3. Zijn alle intensiveringen met het incidenteel beschikbare geld dus ook incidenteel?
 4. Pag 14. 'Hetgeen wat aan beleid en besluiten nog ontwikkeld wordt met betrekking tot de inzet van deze incidentele posten moet voldoen aan de voorwaarden voor incidentele posten conform BBV. Indien de uiteindelijke besluitvorming niet aan die voorwaarden voldoet worden de kosten alsnog geclassificeerd als structureel. Bij investeringsbesluiten betekent dat hogere kapitaallasten en bij andere besluiten dat het structurele beleid tijdelijk van extra middelen wordt voorzien.' Wordt in dat geval de totale investering inclusief kapitaallasten vanuit de 150 miljoen incidenteel geld bekostigd?
 5. Wordt in dat geval het als structureel geclassificeerde beleid ook structureel uit de 150 miljoen bekostigd?
 6. Hoe lang is structureel 'tijdelijk van extra middelen dan voorzien'? Zo nee, worden structurele kosten voortvloeiend uit een coalitieakkoord zonder financiële dekking dan met voorrang structureel gedekt ten koste van andere al bestaande incidenteel gedekte structurele kosten?
 7. Kan per onderwerp van C1 t/m C18 aangegeven worden of de intentie is dit na de jaren waarvoor er budget is te stoppen, of voort te zetten?
 8. Pag 15. C6 3-1 Energie Klimaatneutrale en circulaire industrie. Wat is het handelingsperspectief van de provincie bij de diverse te onderzoeken scenario's? (Wat kunnen we met het onderzoek?)
 9. Pag. 15 C8 5-2 Landbouwtransitie. Het betreft hier een voorfinanciering. Waarom zijn er in een later jaar dan geen baten ingeboekt? In welk jaar worden deze baten verwacht?
 10. Pag 16. C9 5-3 Water en bodem sturend. Geldt het principe water en bodem sturend al? Of wordt met het nader uitwerken in de periode 2024-2027 gedoeld op uitstel van invoering totdat het principe is uitgewerkt?
 11. Pag 16. C11 en C12 Hoe wordt de nieuw te werven/ontwikkelen expertise die in een enkel jaar beschikbaar komt ingebed in de organisatie?
 12. Pag 17. C16 8-1 Extra budget voor circulair vastgoed. Hoe veel gebouwen van de provincie kunnen met dit budget van een materialenpaspoort worden voorzien en in een BIM (Building Information Model) worden gezet? En hoeveel gebouwen zijn al gedaan, en hoe veel gebouwen moeten daarna nog gebeuren?
 13. Pag 16. C18. 8 - 1 Heroriëntatie financiële processen en systemen.
  Wordt bij deze heroriëntatie ook specifiek naar de mogelijkheid van het gebruik van open source software gekeken en/of de doorontwikkeling daarvan door de provincie of in samenwerking met andere overheden?
 14. Pag. 18. D8 9-1 Aankoop autoveer De Blankenburg. De exploitatie-uitgave die was begroot, wordt na overleg en afstemming met de accountant een investeringsuitgave. De 1 miljoen wordt daardoor in 2024 niet als last genomen. Waar worden de lasten van deze investering geboekt?
 15. Waarom zijn deze niet ook opgenomen in de tabel?
 16. P. 15: Er komt een proef met een ov-kortingsproduct voor minima. Hoe zit het dan met een proef of verdere uitwerking van iets als een Deutschlandticket voor de provincie?
 17. P.13: Bij B16. 5-1 Faunabeheer meerkosten. Over welke groeiende kosten gaat het hier precies en welke wettelijke verplichtingen? En bij Fauna VTH-taken, welke klachten door maatschappelijke ontwikkelingen op N2000 gebieden gaat het hier?
 18. pag. 18 'De koers van de ECB met betrekking tot renteverhogingen en -verlagingen wordt sterk bepaald door de inflatie. We hebben in de voorjaarsnota rekening gehouden met twee renteverlagingen van 0,25% in 2024.’ Op basis van welke financiële verordening wordt er vooruit gelopen op rentemutaties?
 19. Wordt dit ook gedaan bij verwachte rentestijgingen?
 20. Welke instantie(s) volgt het college voor renteverwachtingen?
 21. We nemen aan dat een groot deel van de kapitaallasten met al gefixeerde rentepercentages is geleend. Is dat ook zo?
 22. Wat is, rekening houdend met een gedeeltelijke kapitaallast op basis van gefixeerde rentepercentages, het effect van twee rentemutaties van 0,25% in 2024 op de totaal te betalen rente door de provincie?
 23. Is ook in de kadernota voor de jaren na 2024 met deze renteverlagingen gerekend?
  Zo ja, welke lange termijnprognoses voor verdere renteverlagingen en/of verhogingen volgt het college?
 24. Pag 19. Er is sprake van een 'herrekening rentelasten' met een oplopende besparing per jaar tot 23,1 miljoen in 2028. Als de renteprognose stijgt, wordt deze herrekening dan ook een oplopende kostenpost?
 25. Is het juist dat het totaal aan incidentele ruimte beschikbare geld door het voorspelde en al ingeboekte rente-effect over 2024-2028 een totaal is van 29,3 (herberekening afschrijvingslasten) + 61,3 (herrekening rentelasten) = 90,6 miljoen? Zo nee, wat is het juiste bedrag? En zo nee, hoe is er gekomen tot de herberekening afschrijvingslasten en de herrekening rentelasten?
 26. Kan een grafiek met het totale begrotingssaldo 2024-2028 (pag. 19) worden gegeven als er geen rentemutaties worden ingecalculeerd?
 27. Pag 34: Er wordt gesproken over ‘de mogelijkheden om de uitstoot van stikstofdioxiden te verminderen bij kwetsbare gebieden’. Wat zijn deze mogelijkheden precies? Wat zijn de consequenties als deze mogelijkheden niet worden gevonden?
 28. Pag 41: Er staat dat o.a. het beheerplan faunavoorzieningen wordt bijgewerkt. Hoe wordt dit precies bijgewerkt? En wat wijzigt er precies in de financiële middelen?
 29. Pag 46: Het subsidiebudget voor gedragsbeïnvloeding wordt ‘op basis van huidige inzichten’ met 0,4 miljoen euro verlaagd. Waarom gaat hier minder geld heen?
 30. Pag. 49: 'Wij streven naar een percentage van minimaal 50% lokaal eigendom van energieproductie in Zuid-Holland.' Wat betekent 'lokaal'? Is dit minimaal 50% lokaal eigendom per energieproducent?
 31. Welke beleidsinstrumenten heeft de provincie om lokaal eigendom na te streven, dan wel af te dwingen?
 32. Welke energieproducenten zitten in Zuid-Holland, en hoeveel daarvan hebben minimaal 50% lokaal eigendom?
 33. Pag 49: 'Wij zetten ons in om de energietransitie toegankelijker te maken voor doelgroepen die niet vanzelf meekomen...' Welke doelgroepen zijn dit en op welke wijze zet de provincie zich voor deze doelgroepen in?
 34. Pag. 53: 'intensivering van het toezicht op energiebesparing bij (niet-ETS) bedrijven'. Waaruit wordt deze intensivering betaald? Als het budget-neutraal gaat, welke andere taken worden minder uitgevoerd?
 35. Pag 53: 'Via een subsidie dragen we bij aan de aanleg van het Stoomnetwerk Botlek.'
  Is er al subsidie toegekend aan het Stoomnetwerk Botlek? Zo ja, hoeveel, in welke jaren en bij welke beleidsprestatie? Zo nee, is er al budget voor gereserveerd, hoeveel, in welke jaren en bij welke beleidsprestatie?
  Hoe veel betaalt de provincie mee per ton CO2?
 36. Welke CO2-prijs per ton wordt bijgedragen door de industrie?
  Is er een constructie gekozen/wordt er een constructie gekozen waarbij, als deze CO2-prijs in de toekomst stijgt, toekomstige financiële winsten van bedrijven door gebruik van het Stoomnetwerk Botlek, terugvloeien naar de provincie?
  Zo nee, waarom niet?
 37. Pag. 54: Duurzaam energiesysteem 'Het gaat hierbij om de ontwikkeling van nieuwe strategische kennis en inzichten...' Wordt er bij de ontwikkeling van het energiesysteem voor 2050 rekening gehouden met (een scenario met) de gevolgen van de afbouw van fossiele subsidies en belastingkortingen?
 38. Wordt er bij de ontwikkeling van het energiesysteem voor 2050 rekening gehouden met (een scenario met) het verdwijnen van fossiele bedrijven en hun energievraag en -aanbod?
 39. Wordt er bij de ontwikkeling van het energiesysteem voor 2050 rekening gehouden met (een scenario met) gelijke energieprijzen voor groot- en kleinverbruikers die niet variëren naar schaal van energiegebruik maar naar het moment van de dag en gebaseerd op variabele kosten afhankelijk van vraag en aanbod?
 40. Wordt er bij de ontwikkeling van het energiesysteem voor 2050 rekening gehouden met (een scenario met) decentralisatie binnen Nederland aan de ene kant en het feit dat energie-intensieve processen de facto altijd goedkoper zullen zijn op plekken elders in Europa/de wereld waar duurzame energie goedkoper is?
 41. pag. 60: 'Bij het faciliteren van die ruimte geven we voorrang aan bedrijven die bijdragen aan de transitie naar een klimaat neutrale en/of circulaire economie en verbetering van het welzijn van de inwoners van Zuid-Holland.'
 42. Welke beleidsinstrumenten heeft de provincie om deze bedrijven voorrang te geven?
 43. Pag 61: 'Voor vestiging van bedrijven die werken met arbeidsmigranten verwachten we een menswaardig huisvestingsplan.' Waarom alleen voor vestiging van bedrijven, en niet voor alle bedrijven die werken met arbeidsmigranten?
 44. Pag 61: Onder het kopje Detailhandel staat een stukje over MKB-bedrijven en een stukje over detailhandel. Er zijn veel MKB-bedrijven die geen detailhandel zijn.
  Moet het kopje niet Midden- en Kleinbedrijf zijn, in plaats van detailhandel?
 45. Pag. 61: Human Capital. Welke beleidsinstrumenten heeft de provincie om her-, bij- en omscholing van 55.000 werknemers en flexwerkers te realiseren? (los van de rol van gemeenten).
 46. Op basis waarvan wordt gekomen tot het aantal van 55.000 werknemers? Zijn dat er niet veel meer?
 47. 'Dit zorgt ervoor dat onze bedrijven een banenmotor van belang kunnen blijven.'
  Waarom wordt bij Human Capital niet ook verwezen naar de publieke en semi-publieke sector, waarin veel tekorten zijn? Hoort dit er ook bij? Zo nee, bij welke ambitie hoort human capital voor de publieke en semi-publieke sector?
 48. pag. 62: Algemeen. Er wordt gesteld dat er vanaf 2025 structureel 13 miljoen euro extra noodzakelijk is op de uitvoering van deze taken op minimumniveau te borgen.
  Is dit een statement van het hele college?
 49. Heeft deze claim voorrang op andere claims voor geld bij andere ambities? En hoe staat deze claim tegenover de andere claim van structurele dekking voor incidenteel geld uit het coalitieakkoord wanneer dat volgens de BBV-regels structureel moet zijn?
  Waarom staat dit niet bij andere beleidsterreinen waar de structurele invulling nog niet gerealiseerd is?
 50. Pag 63: 'Specifiek investeringsbeleid voor de topsectoren zoals Eiwittransitie of ‘Smart Industry’ bouwden we af'. Wat is de onderbouwing van de keuze om juist specifiek investeringsbeleid voor de topsector Eiwittransitie af te bouwen?
  Waarom viel, als er bezuinigd moet worden, de keuze juist op afbouw van de topsector Eiwittransitie?
 51. Pag. 59-75 Hele Ambitie 'Een welvarend Zuid-Holland'
  Voor de transitie is het niet alleen nodig dat nieuwe gewenste activiteiten gestimuleerd worden, maar ook dat oude ongewenste activiteiten actief ontmoedigd of gestopt worden. In een markteconomie ontstaat er immers ruimte voor nieuwe activiteiten wanneer oude activiteiten worden afgebouwd.
  Wat is de reden dat in de hele ambitie 4 geen beleidsvoorstellen voor de afbouw (ontmoediging of stop) van oude ongewenste activiteiten worden gedaan?
 52. Pag 74: Vrijval Restauratieprojecten 2022. Waarom wordt hier gekozen om deze vrijval ten gunste van het begrotingssaldo te laten, en deze middelen niet opnieuw in te zetten voor een ander/nieuw restauratieproject, zoals dat bij veel andere onderwerpen wel gebeurt?
 53. Pag 77 1e alinea. Gezonde natuur. Er staat dat natuur belangrijk is om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en bijdraagt aan brede welvaart en leefbaarheid. Maar natuur draagt toch ook bij aan economie en de belangen van de toekomstige landbouw?
 54. Pag 77 2e alinea. Er staat dat nieuwe natuur wordt ingericht o.a. d.m.v. zelfrealisatie. Gebleken is dat dit nog niet storm loopt. Via welke aanpak gaat dit worden verbeterd?
 55. Pag 79 1e alinea. Er staat dat er kwalitatief hoogstaande voedselgewassen worden verbouwd in het Groene Hart. Maar gaat het hier niet alleen om gewassen voor vee?
 56. Pag 79 7e alinea. Er staat dat water en bodem sturend zijn. Welke criteria worden hiervoor gehanteerd en wordt dit nog nader uitgewerkt?
 57. Pag 80 3e alinea. Er staat dat er andere extra (inrichtings- en beheer) maatregelen worden genomen om de KRW doelen tijdig te behalen. OP welke maatregelen gaat het hier?
 58. Pag 81 1e alinea. Er staat: ‘Daar waar eigenaren niet kiezen voor zelfrealisatie, koopt de provincie de gronden. Om welke gronden gaat het hier? Om hoeveel ha gaat het en wie beheert deze gebieden?
 59. Pag 81 2e alinea. Door de provincie zijn 40 icoonsoorten vastgesteld die beschermd worden. Andere soorten liften mee op deze maatregelen. Maar het gaat niet goed met een aantal icoonsoorten, zoals de zandhommel, argusvlinder, zwarte stern, egel en huismus. Betekent dit dat het daardoor ook niet goed gaat met andere soorten? Welke maatregelen worden getroffen voor een betere bescherming van deze soorten? Kan dit nader worden toegelicht?
 60. Pag 81 Bos en Bomen: Waar bestaat de samenwerking met ‘Meerbomennu’ precies uit?
 61. Pag 81 4e alinea. Welke kansen zijn er geïdentificeerd en welke initiatieven zijn er begeleid door de bosmakelaar?
 62. Pag 82 2e alinea. Wanneer wordt de kwalitatieve verkenning van de overgangsgebieden uitgevoerd en wanneer kunnen PS deze ontvangen?
 63. Pag 82 5e alinea. Dit jaar wordt een \start gemaakt met de uitvoering van de Maatregelenpakketten va het ZHPLG. Eerder is door het college aangegeven dat er ook als veel is/wordt uitgevoerd. Om welke maatregelen gaat deze uitvoering?
 64. Pag 83 Bescherming natuur en soorten. Voor welke beschermde soorten precies is nu hun ‘Staat van Instandhouding’ in kaart gebracht? Graag in afzonderlijke soorten aangegeven.
 65. Pag 84 2e alinea. Voor het NNN wordt het dashboard natuurkwaliteit volledig gemaakt en wordt deze up te date gehouden middels informatie uit de natuurmonitoring. Wanneer is dat beschikbaar, hoe vaak wordt het ge-update en hoe kunnen PS deze informatie tot zich nemen?
 66. Pag 84, 2e alinea. De recent ingericht natuurgebieden worden geschouwd om te bepalen of de natuur zich goed ontwikkelt en of moet worden bijgestuurd. Kan worden aangegeven hoe er dan wordt bijgestuurd?
 67. Pag 84 Programma Natuur: Wanneer worden de ammoniak en de KRW monitoringen verwacht?
 68. Pag 85 1e alinea. Wat wordt in deze context verstaan onder ‘community building’?
 69. Pag 85 3e alinea. De provincie heeft plannen om subsidies te verstrekken ter ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op het verminderen van ammoniakemissies. Hoe wordt bepaald of deze voldoende valide zijn en niet later weer moeten worden herzien, zoals emissiearme vloeren en luchtwassers, die vaak niet goed werken?
 70. Pag 86 4e alinea. Wanneer is de actielijn natuurinclusieve landbouw gereed en wanneer kunnen PS deze ontvangen?
 71. P86 Wanneer worden nieuwe KPI’s transitie landbouw verwacht?
 72. Pag 91 2e alinea. Om welk voortschrijdend inzicht in de planning t.a.v. de realisatie natuur (NNN) gaat het hier (14,2 mln negatief)?
 73. Pag 91 3e alinea. Om welk voortschrijdend inzicht in de VTH-taken gaat het hier?
 74. Pag 91 4e alinea. Om welk voortschrijdend inzicht in de gesubsidieerde activiteiten gaat het hier?
 75. Pag 91 laatste alinea. Om welk voortschrijdend inzicht in de afwikkeling van het POP3 en in de openstellingen voor het GLB/NSP gaat het hier?
 76. Pag 92 1e alinea. Om welk voortschrijdend inzicht in de nog te verlenen subsidies en opdrachten in het kader van het interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland gaat het hier?
 77. Pag 92 Om welk voortschrijdend inzicht (en terughoudendheid) gaat het t.a.v. de provincie om gronden in afwachting van ontwikkelingen voor het ZHPLG te verkopen?
 78. Pag 93. De beschikbare gelden voor IODS worden nergens toegelicht. Kan op hoofdlijnen de huidige stand van zaken worden weergegeven en waar het resterende budget voor wordt besteed?
 79. Pag 100: Het gaat hier over de groen-blauwe omgeving en hoe dit samenhangt met woningbouw. De intentie om voor een hoogkwalitatief groen-blauw raamwerk te zorgen dat steden en landschappen onderling verbindt wordt hier genoemd; eveneens als het organiseren van samenhang tussen de losse onderdelen. Wordt bij deze plannen ook gekeken hoe dit met andere natuurdoelstellingen kan samenvallen? Zoals NNN- of Natura2000 gebieden.
 80. Pag 107 4e alinea. Door monitoring wordt er beter voorbereid op zaken als hittestress of wateroverlast na hevige stortbuien. Maar wat wordt er dan met die monitoringsgegevens gedaan?
 81. Pag 108: 5e alinea. Wordt er bij toerisme ook rekening gehouden met de draagkracht van een gebied. Hoe worden negatieve effecten in/nabij kwetsbare gebieden tegengegaan? Hoe wordt ingezet op een goede balans met de omgeving en een positieve bijdrage aan het welzijn van inwoners van Z-H?
 82. Pag 116 1e alinea. Hoe wordt voorzien in beheer en onderhoud van de ruiterpaden en het knoopuntennetwerk van ruiterpaden dat nog lang niet af is?
 83. Pag 117 1e alinea. Wat houdt het programma JUMP in?
 84. Pag 113: Er wordt aangegeven dat onderzoek naar deze mobiliteitsmaatregelen zo goed als is afgerond en dat er middelen gereserveerd zijn voor dit project. Toen dit onderwerp in de BW-commissie van 7 februari werd besproken werd, vooruitlopend op het daadwerkelijke onderzoek, schade aan natuur en milieu nog op 0 ingeschat – en dus als zodanig betrokken bij de plannen. Is het onderzoek naar de mogelijke schade inmiddels afgerond? Zo ja, wat is hieruit voortgekomen? En wordt er met die uitkomst rekening gehouden in het kostenplaatje? Zo nee, waarom is dit onderzoek er nog niet geweest? Voor wanneer staat het op de planning?
 85. Pag 131: Er wordt voorgesteld om financiële middelen die over zijn uit 2023 (door opstartproblemen Burgermeetnet) alsnog te begroten in 2024 en 2025. Waar gaat dit geld precies heen?

  KADERNOTA
 86. Pag. 6 'De industrie in Zuid-Holland gaat in 2030 bijna de helft minder CO2 produceren.' Hoe gaat GS op werkelijke productie van CO2 sturen?
 87. Betekent dit dat symptoomoplossingen (die niet het produceren oplossen), zoals het opslaan van CO2 (Porthos) en het CO2-neutraal verklaren van biomassaverbranding, niet meer meetellen in de doelstellingen?
 88. Op basis van welke cijfers en prognoses denkt GS dat de industrie in Zuid-Holland in 2030 inderdaad bijna de helft minder CO2 produceert? En hoe verhoudt zich dat tot de landelijke doelstellingen van een reductie van 55%-60%? Welke andere sectoren of provincies compenseren het tekort aan reductie?
 89. Pag. 6 'Wij ondersteunen de Zuid-Hollandse industrie, zodat zij stappen kunnen zetten. Dit doen we onder andere met maatwerkafspraken met grote industriële bedrijven en financiële ondersteuning voor de realisatie van netwerken zoals het Botlek Stoomnetwerk' Wordt hier bedoeld dat het Rijk maatwerkafspraken maakt, of wil de provincie dit ook tussen grote industriële bedrijven en de provincie doen?
  Aan wat voor soort maatwerkafspraken moeten we dan denken?
  Bij welke beleidsprestatie zijn de lasten voor zulke maatwerkafspraken belegd?
  Is de financiële ondersteuning voor de realisatie van netwerken zoals het Botlek Stoomnetwerk al toegezegd? Of kan PS later per netwerk besluiten of ze financiële ondersteuning voor een netwerk wil leveren?
 90. Pag 7. 'Kennisonderzoek' Is er een overzicht van de rapporten waarin strategische kennis beschikbaar is? Wordt deze strategische kennis ergens gedocumenteerd?
 91. Pag 18. Structurele lasten investeringen De structurele lasten van meerjarige investeringen verdubbelen in de periode 2024-2030 en nemen daarna niet af.
  Kan een grafiek gegeven worden waarin naast de structurele lasten voor investeringen ook de onderhoudskosten worden opgenomen? En zijn er nog andere substantiële kosten waardoor het door PS beïnvloedbare gedeelte van de begroting afneemt? Zo ja, kunnen deze dan ook in de gevraagde grafiek worden weergegeven?
 92. Pag18 Rentelasten. In de structurele lasten investeringen zijn ook de rentelasten van meerjarige investeringen opgenomen. Kan een grafiek gegeven worden van de totale rentelasten van de provincie en het aandeel van rentelasten van structurele investeringen? Kan in deze grafiek of een andere grafiek ook aangegeven worden welk deel van deze rente al vaststaat, en welk deel later tegen de dan geldende rentestanden geleend moet worden?
 93. Pag22 Indexering Beheer en Onderhoud Grond- weg- en waterbouw (GWW).
  De indexering van de kosten voor onderhoud worden gedaan op basis van een historische index (gemiddelde afgelopen 3 jaar). Waarom wordt er voor 2025 met een indexering van 8,5% rekening gehouden, en vanaf 2026 met een bescheiden 4,9%?
  Het beheer en onderhoud zal ook moeten verduurzamen. De meerkosten van duurzaam onderhoud volgen niet uit een historische indexering. Hoe en waar is rekening gehouden met de meerkosten van verduurzaming?
 94. Pag 33. In de grafiek over inzet van bestemmingsreserves schommelen niet alleen de onttrekkingen, maar ook de toevoegingen. Waardoor worden deze schommelingen bij toevoegingen veroorzaakt?
 95. Pag 43 Ambitie Schone energie voor iedereen. De lasten voor de eerste jaren worden mede door WarmtelinQ veroorzaakt. Kunnen we een grafiek krijgen met het verloop exclusief WarmtelinQ? De energietransitie vraagt nog lange tijd een structurele investering. Waarom is er structureel slechts 4 miljoen uitgetrokken voor de energietransitie (excl. 5 miljoen arbeidskosten)? Hoe verhoudt dit zich tot de ambities op het gebied van energietransitie?
 96. Pag 45 Kan de tabel 'verloop lasten en baten per beleidsdoel' per beleidsprestatie over de hele jarenreeks weergegeven worden met een splitsing van de arbeidskosten en overige kosten?
 97. Pag 80 en verder. Is het juist dat er op langere termijn geen geld gereserveerd is voor het uitbreiden van het aantal doorfietsroutes en fietssnelwegen? Zo nee, waar kunnen we het meerjarige overzicht van het daarvoor beschikbare budget vinden?

  WIJZIGING BEGROTINGSSTRUCTUUR
 98. Algemene vraag: hoeveel van de kosten voor faunabeheer zijn t.b.v. economische vergoedingen/compensatie en belangen en hoeveel kosten zijn daadwerkelijk ten gunste van biodiversiteit/versterking natuur? M.a.w. hoe is de verhouding?

Indiendatum: 17 jun. 2024
Antwoorddatum: 25 jun. 2024

Klik hier voor de 1e reeks antwoorden.